Sudan

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.