Shopping Mall

ಮೊಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಡಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ!

ಮೊಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಡಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಅಕರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಲಾ ಭಿತರ್ ಕಠೀಣ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಡೆಸ್ಟೊ ಮೊಲಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಹಕ್’ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲೆ...

ಚಲಿಯೆನ್ ಮೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಚಲಿಯೆನ್ ಮೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದ್ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್’ಶೆಂ ತೆಂ ಕ್ರೊಸ್ ರಿವರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.