Sex life

ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!

ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!

ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ತಾಂಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚೊ ಹೊ ಸಮಸ್ಯೊ ದುಸ್ರೊ ಖಂಚೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.