Sex change

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿಯಾ ಕೂಪರಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ 23 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರಿಯಾ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. 23 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ರಿಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್....

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಚೆಡೊ ವ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.