Sex change

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಚೆಡೊ ವ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.