Sex

ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!

ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಡ್ಕಳ್!

ಆಜ್-ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ತಾಂಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚೊ ಹೊ ಸಮಸ್ಯೊ ದುಸ್ರೊ ಖಂಚೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್...

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿಯಾ ಕೂಪರಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ 23 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರಿಯಾ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಚೆಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. 23 ವರ್ಸಾಂಚೆರ್ ರಿಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನ್....

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್

ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಸೆಕ್ಸ್ ಡೊಲ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವತ್ತಡಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ವತ್ತಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ನವೆಂ ಉಪಾಯ್ ಮನಿಸ್ ಸೊದ್ತಾ. ವತ್ತಡ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸೊದಾಂನಿ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ...

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಿಂಗ್ ಯಾನೆ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ಪಳವ್ನ್ ಚೆಡೊ ವ ಚೆಡುಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜನಾನಾಂಗ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್...

ಧುವೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಂವ್ಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಧುವೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಂವ್ಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಏಕ್ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಧುವೆ ಸಂಗಿಂ ಅನಿಷ್ಟ್’ಪಣಿ ವಾಗ್’ಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 18 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್...

ಪಾಳಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ನವೊ ಉಪಾಯ್

ಪಾಳಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ನವೊ ಉಪಾಯ್

ಪಾಳಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಂ ಸಂಭೋಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಿ ಖಂತ್ ನಾಕಾ ಖಂಯ್....

ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್!

ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್!

ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಪುಣ್ ದಾದ್ಲೊಯಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಯೆಂವ್ಚೊಯಿ ಉಣ್ಯೊ. ಆತಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್...

ಪೆಟ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್!

ಪೆಟ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಖೆಳ್!

ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಲಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಆಸಾನಾ! ತಶೆಂ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ! ಏಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್...

ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭೋಗಾವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ!

ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭೋಗಾವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ!

ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾರ್ ಚಡ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂಯೀ ಆವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಚಡ್ ಸಂಭೋಗಾ ವರ್ವಿಂ ಜೀವ್ ನಿಶಕ್ತ್ ಜಾತಾ. ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗರುಡ್ ಪುರಾಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಸೆಂವ್ಚಾ ಖಾಣಾಕ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್...

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೇಲ್!

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೇಲ್!

ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಪುರುಷಾಂಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಳಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಂದ್ವಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಥೊಡಿಂ ತೆಲಾಂ ಆನಿ ಸುಗಂಧಿತ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ ಹಾಡುಂಕ್....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಖಾತಿರ್ ಪತಿಣ್ ಸೆಕ್ಸ್’ಡಾಲ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ತಾ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಖಾತಿರ್ ಪತಿಣ್ ಸೆಕ್ಸ್’ಡಾಲ್ ಖರೀದ್ ಕರ್ತಾ!

ಚೀನಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ನವೊ ಉಪಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಭ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸೆಕ್ಸ್’ಡಾಲ್ ಘೆವ್ನ್...

ಪಾಠ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ...?

ಪಾಠ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ...?

ಪಾಠ್ ಕರಿಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ‘ಕಾಮಪಾಠ’ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೋಕಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್...

ನಿಯಮಿತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ!

ನಿಯಮಿತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ವಿಶಯ್. ಪುಣ್, ಥೊಡ್ಯಾ ದೆಶಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆವರ್ವಿಂ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬಳ್...

ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಕಂಯ್ - Women are the noisiest during sex

ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಕಂಯ್

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್, ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತೀ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆಲಿಂ enjoy ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಸದಾಂಯ್ ಸೆಕ್ಸ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಸ್

ಸದಾಂಯ್ ಸೆಕ್ಸ್, ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಸ್

ಏಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿತ್, ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿಟ್ ಆನಿಂ ಫ್ರೆಶ್ ಭೊಗಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರೀ ಚಿಂತ್ಲಾಂ?

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕೊಲೆಜ್ ಚಲಿಯೊ

ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಅನಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಝಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ?

ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವೀರ್ಯಕಣ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್?

ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವೀರ್ಯಕಣ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್?

ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್, ವೀರ್ಯ್ ಕಣಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಟೈಟ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ 6,20,000 ಕಾಂಡೋಮ್ ಪಾಟಿಂ

ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ 6,20,000 ಕಾಂಡೋಮ್ ಪಾಟಿಂ

ಬ್ರೆಝಿಲಿಯನ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಉತ್ಪಾದಕ್ ಒಲ್ಲಾ ಹಾಣಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ 6,20,000 ಕಾಂಡೋಮ್ ಕಾಲೆತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.

ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ ಥರ್ ಜಾತಾ

ಸ್ಥನಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ ಥರ್ ಜಾತಾ

ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಳೆತಾತ್. ಸ್ಥನಾಂ ಲಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಆಸಾತ್ ಗೀ?

ಸ್ಥನಾಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ

ಸ್ಥನಾಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ

ಮ್ಹಜೆಂ ದಾವೆಂ ಸ್ಥನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಎಕ್ ಥರ್ ಜಾತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ಥನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ಹಾಂವ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ - ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ - ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.