Science

ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಐ.ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್-1ಎಚ್. ಉಪಗ್ರಹ್ ಉಬ್ಣಿಂ ವಿಫಲ್

ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಐ.ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್-1ಎಚ್. ಉಪಗ್ರಹ್ ಉಬ್ಣಿಂ ವಿಫಲ್

ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಐ.ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್-1ಎಚ್. ಉಪಗ್ರಹ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬಯ್ಲೆಂ ತರೀ, ತೆಂ ವಿಫಲ್ ಜಾಲಾ. ಉಪಗ್ರಹಾಚೆಂ ಹುನ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕವಚ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಉಬೂಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ...

ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 7 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಂದ್ರ್’ಗ್ರಹಣ್ ಘಡ್ತಾ. ರಾತಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ತಲೆಂ. ಹೆಂ ಗ್ರಹಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಆನಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ....

ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಚಂದ್ರೆಮ್

ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಚಂದ್ರೆಮ್

ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಪಳವ್ನ್ ಮನಾಂ ಸಂತೊಸ್ಲಿಂ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆಕಾಸಾಚ್ಯೆರ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ತೊ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಚಂದ್ರೆಮಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊ...

70 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಚಂದ್ರೆಮ್

70 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಚಂದ್ರೆಮ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುನ್ವೆ ದಿಸಾ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಚಂದ್ರೆಮ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತೊಲೊ ಖಂಯ್. 21’ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೊ ಹೊ ಚಂದ್ರೆಮ್ 70 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ 30 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಆಸ್ತಲೊ...

ಇನ್ಸಾಟ್-3 ಡಿ.ಆರ್. ಯಶಸ್ವೆನ್ ಉಬಯ್ಲೆಂ

ಇನ್ಸಾಟ್-3 ಡಿ.ಆರ್. ಯಶಸ್ವೆನ್ ಉಬಯ್ಲೆಂ

ಹವಾಮಾನ್ ವಿಶಿಂ ಸೂಚನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಉಪಯುಕ್ತ್ ದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಇನ್ಸಾಟ್-3 ಯಶಸ್ವೆನ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾಚೊ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹ್ ಇನ್ಸಾಟ್-3 ಡಿ.ಆರ್. ಘೆವ್ನ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ.-ಎಫ್ 05 ರೊಕೆಟ್...

ಎನ್.ಎಸ್.ಜಿ. ಸದಸ್ಯತ್ವಾಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ

ಎನ್.ಎಸ್.ಜಿ. ಸದಸ್ಯತ್ವಾಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ

ಪರಮಾಣು ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚಾ ಸಂಘಾಚೆಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್, ಫಾತ್ರಾರ್ ವೊತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಸಮಾ ಜಾಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಯೊಲಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಮಾಣು ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಾ ಮಹಾಸಭೆಂತ್, ಭಾರತಾಕ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ್...

ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ-ಸಿ 34, ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ

ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ-ಸಿ 34, ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ

ಕಾರ್ಬೊಸ್ಯಾಟ್-2 ಮೆಳೊನ್ ಆಮೆರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ ಆನಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಚೆನ್ನೈ’ಚ್ಯಾ ಸತ್ಯಾಂಬ ವಿ.ವಿ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಹಾಂಚಿ ಎಕೇಕ್ ಉಪಗ್ರಹ್ ಧರ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 20 ಉಪಗ್ರಹಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಾ ಆವರಣಾಂತ್...

ಚೀನಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮೊಡಾಂಚೆಂ ಬಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ!

ಚೀನಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಮೊಡಾಂಚೆಂ ಬಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ!

ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕೃಶಿ ಬೆಳೆಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಬರ್ಗಾಲ್ ಯೆತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್’ಯಿ ಉದ್ಕಾಚೆ ಕಷ್ಟ್. ಲೊಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಜಾನ್ವಾರಾಂಕ್’ಯಿ ಉದಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ರೈತ್ ಸಗ್ಳೆ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾತ್. ಹಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚಿ ಗಜಾಲ್...

ಸೌರಮಂಡಲಾಂತ್ ನವೆಂ ಗ್ರಹ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ; ಅಧಿಕೃತ್ ಘೋಷಣ್ ಬಾಕಿ

ಸೌರಮಂಡಲಾಂತ್ ನವೆಂ ಗ್ರಹ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ; ಅಧಿಕೃತ್ ಘೋಷಣ್ ಬಾಕಿ

ಸೌರಮಂಡಲಾಂತ್ ಭುಮಿಚ್ಯಾಕೀ 10 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ವಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಗ್ರಹಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಸೌರಮಂಡಲಾಂತ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಗ್ರಹ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಆತಾಂ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಕಾರಾಂತ್ ಭುಮಿಚಾಕೀ 10 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ....

ಭುಂಯ್ಚೊ ನಾಸ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್: ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್

ಭುಂಯ್ಚೊ ನಾಸ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್: ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್

`ವ್ಯೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಆಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ವೆಗ್ಯಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್.ನವ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಗ್ಳೊ...

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯಾ...!

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯಾ...!

ಆತಾ’ತಾಂ ಡ್ರೋಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರುಂಕ್, ರಕ್ಷಣ್ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ಡ್ರೋಣಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್...

ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ !

ಭಾರತಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ !

ಮುಂಬಯ್ - ಆಹಮದಾಬಾದ್ ಮಧೆಂ ಭಾರತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಪಾನಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ಲಾಂ. ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸುಟೆ ಭಾಗ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಕರ್ಚಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ವಯ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೇ....

ಭುಮಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಚಂದ್ರ್ ಕಾರಣ್!

ಭುಮಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಚಂದ್ರ್ ಕಾರಣ್!

ಭುಮಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಂ ಆಸುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಂದ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಕ್ಷಾಂತ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ತಿತ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾರಣ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಪುಣ್, ಎದೊಳ್ ತೊ ಏಕ್ ವಾದ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ಭುಮಿಚ್ಯಾ ರಚ್ನೆಂ ವೆಳಾರ್...

ಎಂಆರ್‍ಪಿಎಲ್‍ ಥಾವ್ನ್ 122 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್

ಎಂಆರ್‍ಪಿಎಲ್‍ ಥಾವ್ನ್ 122 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ರಿಫೈನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 122 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‍ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎಚ್.ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ...

ರಾಜ್’ಶಹರಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಧಮಾಕಾ – ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್, ಗೊಬರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಟಕ್

ರಾಜ್’ಶಹರಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಧಮಾಕಾ – ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್, ಗೊಬರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಟಕ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಖುಶಿ… ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಉತ್ಪಾದನ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ಕುಶಿನ್ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಬರ್ ಆನಿ ಈಟಾ ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಯಾರ್...

ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೂಡಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್

ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೂಡಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್

ಹರ್ಯ್ಯೇಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸೃಷ್ಟಿಚೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್’ಗೀ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೂಡಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್...

ಭಾರತೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಜವಹರಲಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಜೇಕೆಲ್ ಆನಿ ರಷ್ಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಜಿ.ಎ. ಝ್ಹೆರೆಬ್ತ್ಝೊವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಚೆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯೋಸಿಟಿ ವಾಹನ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಚೆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯೋಸಿಟಿ ವಾಹನ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಂಚ್ಯಾ ಮಿಶನಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಯೂರಿಯೋಸಿಟಿ ರೋವರ್ ವಾಹನ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಾಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಸಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.