Retirement

ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್

ನಿವೃತ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟ್: ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್

ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ (ಖಾಸ್ಗಿ ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ) ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ತಾಂತುಂ ಭಾರತಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್.....

ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ!

ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ!

ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಅನಾ ಇವಾನೊವಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 29’ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಪಣಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವೃತ್ತೆಕ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಕೆಲಾಂ. ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಾರೀಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ, ಪೂಣ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆಜಯ್ ಪಡ್ಲಿ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.