Research

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್; 36 ಕುದ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಕುದ್ರೊ ಬುಡ್ಲಾ!

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್; 36 ಕುದ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಕುದ್ರೊ ಬುಡ್ಲಾ!

ವಿವಿಧ್ ಜೀವಾಂನಿ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಚಿ ವ್ಹಸ್ತಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಲಿ ಕುದ್ರ್ಯಾಚಿ ವಯ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಝರುನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಹೊ ಕುದ್ರೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡುನ್....

ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂನಿ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್

ತ್ರೀಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸುಲಭಾಯೆರ್ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಪೂಣ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಚ್ ತಿಚಿಂ ವ್ಹಾಣೊ ಪಳೊವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್,....

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾನ್ ಬರೊಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಪರಿಸರಾಚೊ ತಾಪ್ ವಾಡಯ್ಲಾ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರದ್ಯುಷಣ್ ವಾಡಯ್ಲಾಂ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಪುರ್ತೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್...

ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ನವೊ ಅಂಗ್ (Part) ಪತ್ತೊ

ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ನವೊ ಅಂಗ್ (Part) ಪತ್ತೊ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಅಂಗಾಂಗಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಖ್ ಆಸಾಗಿ? ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಅಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾಂತ್ ಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಅಂಗ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

15 ಕರೊಡ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾತಾತ್

ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಪುಣ್ ಸೂಕ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಸಾನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಶಾತ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ತಶೆಂ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ 15 ಕರೊಡ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸಾತ್...

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರೋಬೊಟ್!

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಆಧುನಿಕ್ ರೋಬೊಟ್ ಏಕ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ ವಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸುಕ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂಯಿ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಬೊಂಡೆಯಿ ಕಾಡ್ತಾ...

ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ್ ಪಾಟಿಂ

ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ್ ಪಾಟಿಂ

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅತೀ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೆವ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಂಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಹೇರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಅಶಿಕ್ಷಿತ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ಪೆವ್ ಸಂಶೋಧನಾನ್ 160 ಪಾನಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ವರ್ದಿ...

ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್

ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಫಸಯ್ತಾತ್

ಘರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಾರೀ ಉಣೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆ ಕರ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆಚ್ ಚಡ್. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣ್’ಯಿ ಘರಾ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ,...

ಉಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಚಡಾಜಯ್ ತರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕರಾ!

ಉಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಚಡಾಜಯ್ ತರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕರಾ!

ವಾಚ್’ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಉರಾನಾ, ಹ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪಿತಾತ್. ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾ...

ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ!

ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ!

ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ನವೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸಂಶೋಧಕಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ, ಹೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂತ್ ‘ನೈಟ್ರೊ ಬೆನ್ಸಲ್ಡೆಹೈಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಸಾಯನ್ ಟ್ಯೂಮರಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್...

ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್!

ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್!

ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ವಿನೋದ್ ಅಂತೊನಿ ಥೊಮಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಘಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಪರ್ಚೊ ಕಾಕುಸ್/ಟೊಯ್ಲೆಟ್-ರೈಲಾಂಚೆರ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅವಿಷ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್...

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಹಾಸನ್’ಚ್ಯಾ (ಕರ್ನಾಟಕ) ರಾಜಾರಾವಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಹಾಸನ್’ಚ್ಯಾ (ಕರ್ನಾಟಕ) ರಾಜಾರಾವಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಹಾಸನ್ ಮುಳಾಚೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕವಿ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಜಾರಾವ್ ಹಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನಾ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಹಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ...

ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ-ಕಾಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ

ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾ-ಕಾಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ

ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ ಹುನ್ ಚ್ಹಾ ವ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ, ಖಾಣ್ ವೆಚೊ ನಳ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.