Religious & Beliefs

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಗಾರ್ತಾತ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಗಾರ್ತಾತ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜುದೆವ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳುಂಕ್, ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಕೊಣಾಚಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಂ ಖಂಯ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾತ್...

ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾ

ಪಾಪಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಗಯ್ತಾ

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ನತಲಾಂಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಾಂತೆಚೆಂ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆತಂಕ್’ವಾದ್ ಆನಿಂ ಝಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರೆವ್ಡೊನ್ ಗೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಯೆ...

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಶಹರ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೊ ಜೊ ಪುರಾತನ್ ಶಹರಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್, ರಂಗಾಳ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲೊ...

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕಾಕ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀನಾ ದಾಬಿ ವಿರೋಧ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಭಾ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕಾಕ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀನಾ ದಾಬಿ ವಿರೋಧ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಭಾ

2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐ.ಎ.ಎ’ಸಾಂತ್ ಟೊಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಟೀನಾ ದಾಬಿ, ದುಸ್ರೆಂ ರೇಂಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕ್ ಅತರ್ ಅಮೀರ್ ಉಲ್ ಶಫಿ ಖಾನ್, ಹಾಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿರೋಧ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾ ಸಭಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ...

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆತಾತ್!

ವಿಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಸಮಾಜ್’ಯಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸುರ್ಯೊ ಆಸ್ತಮ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ‘ದೆಹತ್’ ಹಳ್ಳೆಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾತ್...

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಯಾಳಾಯೆಚೆಂ ವರಸ್ ಸಮಾಪ್ತೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾ

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಯಾಳಾಯೆಚೆಂ ವರಸ್ ಸಮಾಪ್ತೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾ

ಹ್ಯಾಚ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ದಯಾಳಾಯೆಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಪಾನ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೆಂ ಮಹಾದ್ವಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ದಯಾಳಾಯೆಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ...

ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಂತ್ 15 ಹಿಂದೂ ತೆಂಪ್ಲಾಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲಿಂ!

ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಂತ್ 15 ಹಿಂದೂ ತೆಂಪ್ಲಾಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲಿಂ!

ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 15 ಹಿಂದೂ ತೆಂಪ್ಲಾಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮದ್ರಾಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸ ಜಣಾಂಕ್...

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದರ್ಗಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದರ್ಗಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ದರ್ಗಾಚ್ಯೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ರಾಜಿ ಜಾಲೆ. ಹಾಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಂಬಯ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ದರ್ಗಾಚ್ಯೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಯಾರ್...

ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸಂಗಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ!

ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸಂಗಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ!

ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆತಾಂ 29 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಎದೊಳ್’ಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸಂಗಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹೆಂ ತಮಾಸೊ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಬೇಲ್ ಫಳ್ ಕುಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ತಾ,...

ಉಪಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಉಪಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಉಪಾಸ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ 13 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಉಪಾಸ್ ಧರ್ನ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2 ದಿಸಾಂನಿ ಆರಾಧನಾಕ್ (ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್...

ಹಿಂದೂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಹಿಂದೂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಬಜರಂಗ್ ದಳಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಸನ್’ತಡ್ಕಾನ್ ವಾರ್ತಾಹಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯೆರ್, ಹಿಂದೂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಲಾಗಿಂ...

ಸೌದಿಂತ್ಲೊ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲೊ

ಸೌದಿಂತ್ಲೊ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲೊ

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ಸಿಮೊನ್ ಕಾಲಿಸ್ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸಿಮೊನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹುದಾ ಮುಜರ್ಕೆಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಕ್ಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್...

ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ವಿರೋಧ್

ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ವಿರೋಧ್

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಲೆಮಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಪಾದಾ ಗುರುದ್ವಾರಾಂತ್ ಸಿಖ್ ಆನಿಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ 8 ಘಂಟೆ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 55 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಿಖ್-ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜೊಡಿಯೆಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್’ಗಾರಾಂನಿ ಸುರಿಯೊ, ಬ್ಲೇಡ್, ಕೊಯ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ...

ಹಿಂದೂ ಚಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುರಾನ್ ಶಿಕಯ್ತಾ!

ಹಿಂದೂ ಚಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುರಾನ್ ಶಿಕಯ್ತಾ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಜಯ್ ನಗರ್ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಆಪೂರ್ವ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ 18 ವರ್ಸಾಂಚಿ, ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಚಲಿ ಸುಮಾರ್ 35 ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುರಾನ್ ಶಿಕಯ್ತಾ...

ದರ್ಗಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್!

ದರ್ಗಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್!

ಮುಂಬಯ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ವೊರ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಜಿ ಆಲಿ ದರ್ಗಾ ಭಿತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಎ.ಎಮ್. ಕಾನಾಡೆ ಆನಿ ರೇವತಿ ಮೊಹಿತೆ ದೇರೆನ್ 6 ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೀರ್ಪ್...

ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ವಿಗ್ ದವರ್ನ್ ನಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ!

ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಕೃತಕ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ವಿಗ್ ದವರ್ನ್ ನಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ!

ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದೇವಬಂದ್, ಹಾಣೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕಡಕ್ ಪತ್ವಾ ಧಾಡ್ಲಾ. ಕೃತಕ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ವಿಗ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ನಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ನಮಾಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾತ್, ತೋಂಡ್ ಆನಿ...

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಘಾಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಘಾಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಜಾಗತಿಕ್ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ಪೊಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಕೊವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮಾರ್...

120 ಕರೊಡ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ 22 ಹಜಾರ್ ನಾಸ್ತಿಕ್?!

120 ಕರೊಡ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ 22 ಹಜಾರ್ ನಾಸ್ತಿಕ್?!

ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ್. ಹಾಂಗಾಚಿ ವಿವಿಧ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂಚ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಆನಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ ವಿಭಾಗ್’ಯಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾತ್. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್...

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಹೊಕ್ಲೊ ಮೆಳ್ತಾತ್!

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಹೊಕ್ಲೊ ಮೆಳ್ತಾತ್!

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊಕ್ಲೊಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾಂತ್ ಸ್ಟಾರಾ ಜಾಗೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ಸಾಕ್ 3 ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊಕ್ಲಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಚಲ್ತಾ. ಬರೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್...

ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೊಯೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಕಾ ಪ್ರಕಾರ್, ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಯೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್!

ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೊಯೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಕಾ ಪ್ರಕಾರ್, ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನೊಯೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್!

ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್, ದೆವಾನ್ ಬುಡ್ತುಗೊಲ್ ಧಾಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನೊಯೆಕ್ ಏಕ್ ಆರ್ಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ನೊಯೆನ್ ತಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಕಾ ಪರಿಂಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ‘ನೊಯೆಚೆಂ ಆರ್ಕ್’ ಬಾಂದ್ಲಾಂ...

‘ಅಲ್ಲಾ ಹೋ ಅಕ್ಬರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜೈಲ್

‘ಅಲ್ಲಾ ಹೋ ಅಕ್ಬರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜೈಲ್

ವಿಮಾನಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ನಿಯಾಮಾಂ ಪಾಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ನಿಯಮಾ ವಿರೋಧ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿಮಾನಾಚಿ ಶಿಬಂದಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ವ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾತ್. ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಯಾಮ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿಮಾನಾಚ್ಯೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ...

ಜನರೇಟರಾಕ್ ಚಲಿ ಬಲಿ ಜಾಲಿ!

ಜನರೇಟರಾಕ್ ಚಲಿ ಬಲಿ ಜಾಲಿ!

ಅಮೃತೇಶ್ವರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ರಥಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜನರೇಟರಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ದುಪಟ್ಟಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಚಲಿ ಬಲಿ ಜಾಲಿ. ಬಾರಿಚ್ ಸರ್ಬಾರಾಯೆನ್ ಹಿ ರಥಯಾತ್ರಾ ಚಲ್ತಾನಾ ವೀಜ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್...

ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿವೆ ಜಳ್ತಾತ್!

ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿವೆ ಜಳ್ತಾತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಾಕೃತಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆ ವರ್ವಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಶಾಜಾಪುರಾಂತ್ ಕಾಲಿಸಿಂಧ್ ನಂಯ್ಚಾ ತಡಿರ್ ಗಡಿಯಾಘಾಟ್...

ಕಾಸೊವ್ ದೇವ್ ಜಾಲಾ?!

ಕಾಸೊವ್ ದೇವ್ ಜಾಲಾ?!

ಕಾಸೊವ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕೃತಕ್ ಕಾಸ್ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ಕೋರ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಧವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಕಾಸೊವ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಸ್ವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್...

ದರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಇಮಾಜ್!

ದರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಇಮಾಜ್!

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್’ಚಿ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಆರ್‌.ಝಡ್‌. ನೊರೋನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸ್, ಹಾಂಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಇಮಾಜಿ ಸಾಸ್ತಾನ್‘ಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಹ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ...

ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲಗ್ನ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ನ್ಹಯ್!?

ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲಗ್ನ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ನ್ಹಯ್!?

ಹ್ಯಾಚ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ತ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಲಗ್ನ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ನ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕರ್ನ್, ಪರ್ತುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ...

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮಾತೆಂ ಧಾಂಕ್ಯೆತ್!

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮಾತೆಂ ಧಾಂಕ್ಯೆತ್!

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಮಾತೆಂ ಧಾಂಕಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಯ್ದೊ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ 25 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಕೀಲಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಧಾಂಪಿನಾಯೆ...

ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಥಂಯ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತಾ ಲೋಕ್!

ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಥಂಯ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತಾ ಲೋಕ್!

ಮನಿಸ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ದವರಿನಾಂತ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿವಾಜ್...

ಫೇಸ್’ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್!

ಫೇಸ್’ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೊ ಆಕ್ರೋಶ್!

ಜೂನ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ತ್ರಾಸಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಳಾ ವ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಬಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್...

ವ್ಹಾಣಾಂ ವಯ್ರ್ ‘ಓಂ’ ಚಿಹ್ನ್?

ವ್ಹಾಣಾಂ ವಯ್ರ್ ‘ಓಂ’ ಚಿಹ್ನ್?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ‘ಓಂ’ ಚಿಹ್ನೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಲೊಕಾಂಚಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.