Religion

ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ

ಅಸಲೆ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಫತ್ವಾ

ಡಿಸೈನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿಂ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಟ್ ಬುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದೇವ್ಬಂದ್ ಹಾಣಿಂ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚೆ, ಶಯ್ಲಿಂಚೆ....

ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್

ಸಿ. ರಾಣಿ ಮಾರಿಯಾಕ್ ವ್ಯಾಟಿಕನಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮಾನ್

1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕಾನ್ 50 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿ ಖೊಂಚುನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ಮುಳಾಚಿ ಸಿ. ರಾಣಿ ಮರಿಯಾ ವಟ್ಟಾಲಿ ಹಿಕಾ ...

ದೊಗಾಂ ವಿದೇಶಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲಿ!

ದೊಗಾಂ ವಿದೇಶಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲಿ!

ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಥಂಯ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆನಿಂ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಂತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯೆ ಕರಿಯನ್ ಆನಿಂ ಜರ್ಮನಿಚೆಂ...

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಚಾಪ್ಲೇನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ ಚಾಪ್ಲೇನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ!

ರಾಣಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಚಾಪ್ಲೇನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಿ. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೊಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಎಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿದಿ ವೆಳಾರ್ ಕುರಾನಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ವಾಚ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್...

ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಭಿಸ್ಪ್

ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಭಿಸ್ಪ್

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್, ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಮ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಕೆ. ಅಂತೊನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಹಾಂಕಾಂ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಿಸ್ಪ್ ತೊಮಾಸ್ ವಝಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್...

ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ನೇಪಾಲಾಕ್ ನವೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ

ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ನೇಪಾಲಾಕ್ ನವೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಜನೆರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆನಿಂ ನೇಪಾಲಾಕ್ ನವೊ ನುನ್ಸಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಿಯಾಂಬಾಟಿಸ್ಟಾ ಡಿಕ್ವಾಟ್ರೋ ಹಾಕಾ ನೆಮ್ಲಾ. 62 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್, ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಪೆನಾಚಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿತೊಲೊ...

ಜೊರ್ಡನ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಭೇಟ್

ಜೊರ್ಡನ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಭೇಟ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಆನಿಂ ಪ್ರವಾಸಿ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್, ಜೆಜುಕ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಜೊರ್ಡನ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಎಪಿಪನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಕುಂದಾಪುರ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಕುಂದಾಪುರ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಜ್ 300 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್’ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲಾ. ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಕುಂದಾಪುರ್...

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ

ವರ್ಸಾವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪೂನ್’ಶೆತಾಂನಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಆನಿಂ ಅಲಂಗಾರ್ ಮೂಡ್’ಬಿದ್ರಿಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 14 ಆನಿಂ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ...

20 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲಾಂ ಗಾಡಿಯಾಂಚಿ ರೇಸ್

20 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲಾಂ ಗಾಡಿಯಾಂಚಿ ರೇಸ್

ತೆಲಂಗಾಣಾಚ್ಯಾ ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿಂತ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂಚಿ ರೇಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ನಗೋಬಾ ಜಾತ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಯ್ಲಾಂಚಿ ರೇಸ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯೆ ಆದಿವಾಸಿ ಬೊಯ್ಲಾಂ ಗಾಡ್ಯಾಂಚಿ ರೇಸ್...

ತಿರುಪತಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ 1,018 ಕರೊಡ್ ಕಾಣಿಕ್

ತಿರುಪತಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ 1,018 ಕರೊಡ್ ಕಾಣಿಕ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದಿವ್ಳಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿರುಪತಿ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಲಾಖಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಭೇಟ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ 2016 ವರ್ಸಾ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ 1,018 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲಾ...

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್’ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್

ಕ್ರಿಸ್’ಮಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಆನಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸುವಾಳೊ ಉದೆಲಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯೆ ಪೂನ್’ಶೆತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ, ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯೆ...

ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್

ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್

ಮಂಗ್ಳುರ್-ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾ ಆನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ 2017 ವರ್ಸಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾ| ವಿಲಿಯಮ್ ಮಿನೇಜ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಯಂತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜಯಂತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಹೈಫಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಹೈಫಾಂತ್ ನತಲಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ದಸಂಬರ್’ಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ 6:30 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ದಬಾಜಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ನ್, ಗಾಂವಾನ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ಉರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ತೆಲ್-ಅವಿವಾಂತ್ ದಸಂಬರಾಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 3.30 ವೊರಾರ್ ಬೆತ್ ದಾನಿ ಹತಿಕ್ವಾ ಸ್ಟೆಡಿಯಮಾಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ. ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ 2,500 ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್'ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್

ಜೆರುಸಲೇಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿ'ಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ದಸಂಬರಾಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ರಾತಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ. ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಚರಿತ್ರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಭಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಹೋನ್ನತ್ ರಾಯ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್...

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾತ್

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾತ್

ಧವ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಸಾಹೀದ್, ವೆರೊನಿಕಾ, ಫರೀದಾ ಆನಿಂ ಮಾಟಿನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲಿಂ. “ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಆನಿಂ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್’ಗಿ? ಆನಿಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾತ್’ ಗಿ?” ಅಶೆಂ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮಥಿಯಾಸ್ ಲಿಂಕೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.