Regional

ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ಲೊ

ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ಲೊ

ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಳತ್ತುಂಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಯ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸೈದಲಿ (10) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್...

ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್: ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಧುವ್

ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್: ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಧುವ್

ಮೈಸೂರ್: ಯರಗನಹಳ್ಳಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ ಮದೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೂಖ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದುಖಾಬರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಲಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊರೆತ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊರೆತ್!

ಅಶೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಸರ್ಕಸಾಚೊ ಜೋಕರ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಮುಕೆಲ್ ಕಾರಣ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ! ಹೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಂತ್. ದಲಿತ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಹೊರೆತ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಲಗ್ನಾ ಮಂಟಪಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್....

ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಕೂಡ್ ಘರಾಂಚ್’ಚ್ ಪುರ್’ಲ್ಲೊ ಪತಿ !

ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಕೂಡ್ ಘರಾಂಚ್’ಚ್ ಪುರ್’ಲ್ಲೊ ಪತಿ !

ಸಾಗರ್: ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ’ಉದಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಪುರ್ತಾಂ ತುಕಾ..’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ತುಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಲೊ ಪತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮೊಗಾನ್ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಿಕಾ ಘರಾಂತ್ಚ್ ಪುರ್ತಾ! ತೊ ಚಂದ್ರ. ಸಾಗರಾಂತ್ ವ್ಹಾಣೊ ಶಿಂವ್ತಾ. ತಿ ರಾಧಾ, ಕೂಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್....

ನೇಪಾಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ರುಪಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ !

ನೇಪಾಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ರುಪಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ !

ನೇಪಾಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಪೆಲ್ಯಾ ಗ್ರಹಾಚ್ಯಾ ಜೀವಿ ಬರಿ ಆಸೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ನೇಪಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭರತ್’ಪುರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಬಬಿತಾ ಮಶ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾಂಚ್ ದಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ! ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ....

ಬಂಟ್ವಳ್ಚೊ ಯುವಕ್ ನೊಯೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಜೊರ್ಡಾನಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ

ಬಂಟ್ವಳ್ಚೊ ಯುವಕ್ ನೊಯೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಜೊರ್ಡಾನಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ

ಬಂಟ್ವಳ್: ಎಕಾ ದುಕಾಭರಿತ್ ಘಡಿತಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚೊ ಯುವಕ್ ನೊಯೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಜೊರ್ಡಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ದಾಲಿಂತ್ ಲಿಫ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಜೊರ್ಡಾನಾಚೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿಯೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಜನೆಲಾಂ ಚಿಡ್ಕಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಲಿಫ್ಟ್ 25’ವ್ಯಾ....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ ಪತಿ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ ಪತಿ !

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್....

45 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ 14 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ !?

45 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ 14 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ !?

ಶಾಹಡೋಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್): 45 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ 14 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ವಿವಾದಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಹ್ಯೆ....

ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾ!

ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಅಪ್ಸೊಚ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾ!

ಶಿಮ್ಲಾ: ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿಕ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ನಿಗೂಢತಾ ಆಸಾ, ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಭಿಯಾನ್ ಮರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ, ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾತ್ ಫಾಲಿಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಆನಿ ನಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದೊಂಚೆ....

10 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

10 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 10 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಭಿಂ ಸಂಭಂವ್ಚೆಂ ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ಬಹುಶಾ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪುಣ್ 10 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ....

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್  ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮೊರೆನಾ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್): ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 1,000 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಪರ್ಮಾಣ್....

ಇಷ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಿಸ್ರೆಕ್ ಖಾವಯ್ಲೆಂ?!

ಇಷ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಿಸ್ರೆಕ್ ಖಾವಯ್ಲೆಂ?!

ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಿಸ್ರೆಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ಡೀಲರ್ ಅತುಲ್ ಪಾಂಡೇ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ....

ಸಾಂ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಯೋಗ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಸಾಂ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಯೋಗ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

ಪುತ್ತುರ್: ಭಾರತಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಯೋಗ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್, ಸಾಂ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿನ್, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯೋಗ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎನ್.ಎಮ್.ಸಿ. ಸುಳ್ಯಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಲೆಜ್ ಪೆರ್ನೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್....

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್!

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್!

ವಿಜಯವಾಡ: ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರ್ಫಾ ಕುಡ್ಕೆ ಪಡ್ಚೆ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಆನಿ ಪಳೆಲಾ. ಪುಣ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ. ವ್ಹಯ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಂದಿಗಾಮ ಲಾಗಿಂ....

ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಲೊಟ್’ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ ಬಾಪುಯ್!

ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಲೊಟ್’ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ ಬಾಪುಯ್!

ಧಾರವಾಡ್: ದಿಸಾಂನ್-ದೀಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಚನ್ನಪ್ಪ ಜೋಡಿಗೇರಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದೈಹಿಕ್ ತಶೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ದಿತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ತಿ ಪರತ್ ಘೊವಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಹೊ ವಿಷಯ್....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್

ಮಾಗಡಿ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಕುದೂರು ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆರೋಪಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್, ಘರಾ ಪಾವಯ್ತಾ....

ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಲಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ!

ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಲಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ!

ಛತ್ತರ್‍ಪುರ್: ದೇಶಾಂತ್ ಅಸ್ಪರ್ಶತೆಚೊ ಭೂತ್ ಆನಿಕೀ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಲಾಭ್ಲಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಎಕಾ ದಲಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳುನ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಛತ್ತರ್‍ಪುರಾಂತ್....

ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇಜಾ ದಿಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ವಿಜಯ್‍ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್....

ಹಾತಿಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, 32 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಪತಿ!!!

ಹಾತಿಚೆಂ ಬೊಟ್ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, 32 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಪತಿ!!!

ಹಾತಾಚೆಂ ಬೊಟ್ ಜೊರಾನ್ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್, 32 ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೋಲಿಸಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಘೊವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್....

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್!!!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್!!!

ಕಾನ್ಪುರ್: ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ತುಟಯ್ಲೆಂ. ದೇರಾಲ್ಪುರ್ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ....

5 ರುಪಯ್ ಚೊರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲಿ ಆವಯ್!

5 ರುಪಯ್ ಚೊರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಜೈಪುರ್: ಪಾಡ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಾತ್, ಪುಣ್ ಪಾಡ್ ಆವಯ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಜೈಪುರಾಂತ್ ಜಾಲಾ. ಜೈಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ 350 ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಕಾನೇರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ....

ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತಾಪತಿ!

ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತಾಪತಿ!

ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್! ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಇಷ್ಟಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ 5 ಲಾಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ರಸಗುಲ್ಲಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್‍ಚ್ಚ್ ತುಟ್ಲೆಂ!?

ರಸಗುಲ್ಲಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್‍ಚ್ಚ್ ತುಟ್ಲೆಂ!?

ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತುಟ್ಲೆಂ. ನೊವ್ರೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್, ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸುಂಕ್....

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ 42 ವರ್ಸಾಂ ಕೋಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ನರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ 42 ವರ್ಸಾಂ ಕೋಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ನರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಮುಂಬೈ: ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 42 ವರ್ಸಾಂ ಕೋಮಾಚೆರ್ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಕೆಇಎಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಜೀವಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಅರುಣಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾನಭಾಗ್ ಮೇ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಮರಣ್....

ಎಕ್’ಚ್ಚ್ ಆಂಗಡ್ 13 ಜಣಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಬಾರ್ಗರ್ಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಜಾ!

ಎಕ್’ಚ್ಚ್ ಆಂಗಡ್ 13 ಜಣಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಬಾರ್ಗರ್ಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಜಾ!

ಮುಂಬಯಿ: ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಚಲಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ತೆರಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಫೊಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಪಟ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೂರ್ ದಾಖಲ್....

200 ಮಿಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಧಾಂವ್ತಾ!

200 ಮಿಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಧಾಂವ್ತಾ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ + ಸೊಲಾರ್ ವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ + ಬ್ಯಾಟರಿಚೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಇಂಧನಾ ಮಾರಿಫಾರ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್? ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ....

ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರೊನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೊ ಘಡ್ಘಡೊ!

ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚರೊನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೊ ಘಡ್ಘಡೊ!

ಕಾರ್ಕೊಳ್: ನಿಟ್ ಗಡ್ಘಡೊ ಮಾರ್ನ್ ಫಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಲಗ್ಬಗ್ 50 ಮೀಟರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡಿತ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ....

200 ಕೊರೊಡ್ ಆಸ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್’ಲ್ಲೊ ಸಿಇಒ!

200 ಕೊರೊಡ್ ಆಸ್ತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್’ಲ್ಲೊ ಸಿಇಒ!

ಮುಂಬೈ: ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಜರಾತಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್....

15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಗರ್ಭಪಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ಲಾ!

15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಗರ್ಭಪಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ಲಾ!

ಮುಂಬಯ್: ಮುಂಬಂಯ್ತ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಗರ್ಭಪಾತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ 2014-15’ವ್ಯಾಂತ್ 67 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೊ....

ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ಆರೆಸ್ಟ್!

ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ಆರೆಸ್ಟ್!

ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಅವ್ಮಾನೀಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಂತ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.