Recipes

ಪಿಯಾವಾಚಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ (Onion Masala)

ಪಿಯಾವಾಚಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ (Onion Masala)

15 ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಯಾವ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸೋಂಪ್ (ಬಡಿಶೇಪ್), 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ....

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ (Beef Biriyani)

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ (Beef Biriyani)

5 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 5 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕಾಂದೊ...

ರಾಂದ್ವೊಯೆಚೆಂ ಪುಲಾವ್ (Vegitable Pullav)

ರಾಂದ್ವೊಯೆಚೆಂ ಪುಲಾವ್ (Vegitable Pullav)

2 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಇಲ್ಲೊ ವೊಡ್ತಲಾಂವ್ ಪಾಲೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 3 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಸ್ಟಾರನೀಸ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 1 ಕಾಂದೊ...

ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Lady Fish Curry)

ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Lady Fish Curry)

2 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಪಿಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಸಾಣ್ ಆನಿ...

ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಚೊ ಕಾಲ್ದ್

ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಚೊ ಕಾಲ್ದ್

3 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಬೊಯ್ ಏಳೊ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ...

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Beef Cutlets)

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Beef Cutlets)

8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ...

ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ನಿವೊಳ್ (Fish Sorak)

ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ನಿವೊಳ್ (Fish Sorak)

4 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ವೊವೊಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ....

ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Prawns Fry)

ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Prawns Fry)

ಆಳೆನಾಕ್: 40 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 2 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 8 ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್, 2 ಲಿಂಬ್ಯಾಂ ತೆದ್ದ್ಯೊ ಆಮ್ಸಾಣ್, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....

ಬಟರ್ ಚಿಕ್ಕನ್ (Butter Chicken)

ಬಟರ್ ಚಿಕ್ಕನ್ (Butter Chicken)

ರೀತ್: 2 ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಹಳ್ತಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್. 3 ತಾಂತಿಯಾಂ ಉಕಡ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೂಪಾಂತ್ ಹಳ್ತಾಚೆ 5 ಪಿಯಾವ್ (ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದಾಪ್) ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ....

ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Fish Cutlets)

ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Fish Cutlets)

ಆಳೆನಾಕ್: 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....

ಮಾಸಾಚೆ ಗುಳೆ (Meat Ball)

ಮಾಸಾಚೆ ಗುಳೆ (Meat Ball)

ಆಳೆನ್ (1) : 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....

ಮಾಸ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ (Fish Green Masala Fry)

ಮಾಸ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ (Fish Green Masala Fry)

ಆಳೆನಾಕ್: 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ....

ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ (Chicken Green Chilli)

ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ (Chicken Green Chilli)

ಆಳೆನಾಕ್: 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 9 ಲವಂಗಾಂ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ ಆನಿ 1 ಸ್ಟಾರೆನೀಸ್. ರೀತ್: ಆಳೆನಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸುಕೆಂಚ್ ಉತೊಳ್ ಕಾಯ್ಲೆರ್ ಭಾಜುನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. 2 ಹಳ್ತಾಚೆ ಬಟಾಟೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಹಳ್ತ್ ಭಾಜುನ್....

ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Fish Fry)

ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Fish Fry)

ಆಳೆನಾಕ್: 40 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 2 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 8 ಬೆವಾಚೊ....

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಖೊರ್ಮಾ (Mutton Korma)

ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚಿ ಖೊರ್ಮಾ (Mutton Korma)

ಆಳೆನಾಕ್: 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ (ತಕ್ಲಿ ಚೀರ್), 4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜುನ್....

ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ (ಹುಳಿ) ಕಡಿ (Vegetable Curry)

ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ (ಹುಳಿ) ಕಡಿ (Vegetable Curry)

ಆಳೆನಾಕ್: 10 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 3 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮೆಥಿ ಆನಿ....

ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಲೊಸುಣ್ (Garlic Chicken)

ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಲೊಸುಣ್ (Garlic Chicken)

ರೀತ್: 2 ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಹಳ್ತಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ಸುಕ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಸಾಚಿ ಶೇಳ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಸಾಕ್, 3 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂಯಾ ಪಿಟೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಒಟ್ಟು ಮೆಳವ್ನ್ ಬರೆಂ....

ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚಿ ಪಿಯಾವಾಚಿ ಕಡಿ (Chicken Onion Curry)

ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸಾಚಿ ಪಿಯಾವಾಚಿ ಕಡಿ (Chicken Onion Curry)

ಆಳೆನಾಕ್: 10 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 10 ಮಿರಿಂಯಾ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 8 ಲವಂಗಾಂ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ, 3 ಪಿಯಾವ್, 1 ಬೊಟಾ....

ಕುಂಕಾಡ್ ಭಾಜ್ಚೆಂ (Chicken deep Fry)

ಕುಂಕಾಡ್ ಭಾಜ್ಚೆಂ (Chicken deep Fry)

ಆಳೆನಾಕ್: 15 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ (ಭಾಜ್), 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮೆಥಿಂ (ಭಾಜ್), 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 8 ಬೊಯೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ, 2 ಲಿಂಬ್ಯಾಂಚೊ ರೋಸ್....

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಡಿ (Beef Green Curry)

ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಡಿ (Beef Green Curry)

ಆಳೆನಾಕ್: 10 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 2 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 6 ಲವಂಗಾಂ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ, 1 ಪಿಯಾವ್, 6 ಬೊಯೊ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.