Recepie

ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಮೋಯ್, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್, 1/2 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/4 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ತೂಪ್ ಪ್ಲೇಟಿಕ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಸಜವ್ಣೆಕ್. ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಕಾಜು ಮೋಯ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್ ಮಿಕ್ಸರಾಂತ್ ಗಂದ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜಯ್...

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ (Paneer Butter Masala)

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ (Paneer Butter Masala)

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಪನೀರ್ 500 ಗ್ರಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ, ತೂಪ್ 4 ಕುಲೆರಾಂ, ತೇಲ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಲೊಂಗಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ 1, ಲೊಂಗಾಂ 2, ತಿಕೆ ಸಾಲ್,...

ಆವಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ (Nellikai with Puliogare)

ಆವಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ (Nellikai with Puliogare)

ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಸುಲಭ್ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಿಟೊ ಹಾಡ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉರುಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ 1 ಕಪ್, ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ 1/2 ಕಪ್, ಕುಮ್ಟಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ 6, ಚಣೆಂ 1 ಕುಲೆರ್,...

ರವೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ (Rava & Curry Leaves Dosa)

ರವೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ (Rava & Curry Leaves Dosa)

ವಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಬಾರೀಕ್ ರವೊ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತಾಂದ್ಳಾ ಪೀಟ್, 1/4 ಕಪ್ ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್, ಮೀಟ್ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್, 1/2 ಕಪ್ ಬೆವಾ ಪಾಲೊ (ಪೊಣ್ಣಾ ಪಾಲೊ) 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ,...

ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Cucumber Payasam)

ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Cucumber Payasam)

ಮೊಗೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಂನಿ ಖಾತಾತ್. ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವೋರ್ನ್’ಯಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 2 ವಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಗಿಂ, 1/2 ಕಪ್ ಗೋಡ್, 1/2 ಕಪ್ ನಾರ್ಲ್, 1/4 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1 ಕಪ್ ದೂದ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೊ ತಾಂದು, 1 ಕುಲೆರ್...

ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಹಲ್ವಾ (Coconut Halwa)

ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಹಲ್ವಾ (Coconut Halwa)

ದಸರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಖಾಣಾಂ ಘರಾಂನಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಸುಲಭ್! ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಚೂನ್, 1 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/2 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ಇಲ್ಲೊ ಎಳಾಂಚೊ ಪಿಟೊ...

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ (Capsicum Kachori)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ (Capsicum Kachori)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಚಡಾವತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯೆಂಯಿ ಘರಾಚ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಖುಶಿ. ತಶೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಕರ್ಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 250 ಗ್ರಾಂ, 5-6 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ (ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ), ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ...

ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)

ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)

ಆಪ್ರೂಬ್ ತರೀ ಸಕಾಳಿಂ ವ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ರವೊ, 3 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್, ಆಲೆಂ...

ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Moong Dal Payasam)

ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Moong Dal Payasam)

ವೊರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮುಗಾ ದಾಳಿಚ್ಯಾ ವೊರ್ನಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಗಾದಾಳ್ 2 ಕಪ್ಪಾಂ (250ಗ್ರಾಂ), ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1 ಕಪ್, ರುಚಿ ಪುರ್ತೆಂ ಗೋಡ್, ಎಳೊ, ಏಕ್ ಕಪ್ ದೂದ್, 10 ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ...

ಟೊಮೆಟೊ ಚೆಟ್ಣಿ (Tomato Chutney)

ಟೊಮೆಟೊ ಚೆಟ್ಣಿ (Tomato Chutney)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1/2 ಕಿಲೊ ಟೊಮೆಟೊ, 2 ಪಿಯಾವ್, 10 ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ, 3 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಆಮ್ಸಾಣ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಇಲ್ಲೊ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾಪಾಲೊ. ಪೊಣ್ಣಾಕ್: 1/2 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಹಿಂಗ್...

ಉಡ್ದಾಚೆ ವಡೆ (Urid Vada)

ಉಡ್ದಾಚೆ ವಡೆ (Urid Vada)

ವಡೆ ಆನಿ ಇಡ್ಲಿಚೆಂ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಡೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಾರಿಚ್ ರುಚಿಕ್. ಉಡ್ದಾಚ್ಯೆ ವಡೆ ಘರಾಚ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ ದಿತಾಂವ್ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉಡ್ದಾ ದಾಳ್ ½ ಕಿಲೊ, ನಾರ್ಲ್ ಚೆಂಚುನ್ ದೋನ್ ವೊಳಿಂ...

ಪಾಲಕ್ ಕಚೋರಿ (Palak Kachori)

ಪಾಲಕ್ ಕಚೋರಿ (Palak Kachori)

ಕಚೋರಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಮಸಾಲಾ ಕಚೋರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಕಚೋರಿ ಖಾತಾತ್. ಪಾಲಕ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯೊ ಕಚೋರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಖಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ರುಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ...

ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ (Paneer Chana Masala)

ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ (Paneer Chana Masala)

ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಖಾವ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಬೂಲಿ ಚಣೆಂ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪನೀರ್, 2 ಪಿಯಾವ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಲೆಂ ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಜಿರ್ಯ್ಯಾ ಪಿಟೊ...

ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್ (Kesari Pista Kheer)

ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್ (Kesari Pista Kheer)

ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೆಂ ಕಪ್ ತೂಪ್, ಏಕ್ ಕಪ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್, ಅರ್ಧೆಂ ಲೀಟರ್ ದೂದ್, 2-3 ಎಳೊ, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಕೇಸರ್, 10-12 ಪಿಸ್ತಾ, ದೇಡ್ ಕಪ್...

ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ (Rava Vada)

ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ (Rava Vada)

ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ ವಡೆ ಆಸಾತ್. ವಡ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾಂವ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ರವೊ 1/2 ಕಿಲೊ, ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ 8, ಪಿಯಾವ್ 4, ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1/2 ಕಪ್...

ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ (Colocasia Leaves Chutney)

ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ (Colocasia Leaves Chutney)

ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಹುನೊನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ. ಮಲೆನಾಡಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಚಡ್’ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ವನಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಚಣೆಂ-ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡಾ (Chana-Bread Bonda)

ಚಣೆಂ-ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡಾ (Chana-Bread Bonda)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉಕಡ್ಲೆಲೆ ಏಕ್ ಕಪ್ ಕಾಬುಲಿ ಚಣೆ, 2 ಕಾಪಾಂ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್, 2 ಶಿಂದ್’ಲ್ಲಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೊ, 1/4 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ, ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ, ದೂದ್ 1 ಕಪ್, ಜಿರ್ಯ್ಯಾ ಪಿಟೊ, ತೇಲ್...

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ (Dry Fruits Pulav)

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ (Dry Fruits Pulav)

ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್. ಸಗ್ಳೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪುಲಾವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್...

ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಡ್ರೈ (Chicken Green Masala Dry)

ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಡ್ರೈ (Chicken Green Masala Dry)

ಅಳೆನಾಕ್: 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರೆ ಭಾಜಿ, 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, 2 ಇಂಚಾ ಇತ್ಲೆಂ ಆಲೆಂ, 1 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 6 ಮಿರಿಯಾಂ, 1 ಇಂಚ್ ತಿಕೆಸಾಲ್, 4 ಲೊಂಗಾಂ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್...

ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ (Beaten Rice Chivda)

ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ (Beaten Rice Chivda)

ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ/ಗೆಲ್ಲಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಚಟ್’ಪಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಫೊವ್ ಭಾಜುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೊ. ಹಾಕಾ ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಟೊಮೆಟೊ-ಪಿಯಾವಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ (Tomatoe-Onion Chutney)

ಟೊಮೆಟೊ-ಪಿಯಾವಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ (Tomatoe-Onion Chutney)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : 2 ಪಿಯಾವ್, 4 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಪೊಣ್ಣಾಕ್ 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.