Rape

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಯ್ರ್, ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್ ಮಾನ್’ಹರಣ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಯ್ರ್, ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್ ಮಾನ್’ಹರಣ್

ಆವಯ್ಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಜಯಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಶಿವಾನಂದ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಧರ್ನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಭಾವಾಂಚೊ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಭಾವಾಂಚೊ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯೆರ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವಾನ್’ಯಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಾವಾಂಚ್ಯಾ ಅಮಾನುಷ್ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಗಲೀಜ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಚೆಡುಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾಂ....

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ವ್ಯವಹಾರಾ ಸಂಬಂದಿ ಚರ್ಚೆ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಎಕಾ ಹೋಟೆಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್, ತಿಕಾ ಕೊಲ್ಡ್ರಿಂಕಾಂತ್ ಆಮಾಲ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕನ್ಹಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ದಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ 33 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯಮ್...

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದಾಂಡೊ ಘಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್ 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಆತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಕಾಮುಕಿ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕ್ರೂರ್’ಪಣ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ...

ಸುನೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮಾಂವಾನ್!

ಸುನೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮಾಂವಾನ್!

ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಮಾಂವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುನೆಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ರಾಯ್’ಬಾಗಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಂಚಕರವಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಟ್ ದುಕಿನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಾ ಸುನೆಕ್....

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಶಿರಾಪ್ತೆಲ್ಯಾತ್

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಶಿರಾಪ್ತೆಲ್ಯಾತ್

ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಪಳೆತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿರಾಪ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ 4 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ....

ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಸ್ಸಾರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ…

ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬಸ್ಸಾರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ…

ಧಾಂವ್ಚಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರ್’ವಾಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಟಾಯರ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ದಾಖಯ್ಲಾ....

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲೊ!

ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲೊ!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚಿ ಘಡಿತಾಂ ದಿಸಾಂ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್. ಚೊವ್ಗ್ ಜಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಶಾಕಿಂಗ್! ಐಸಿಯುಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಬಾಂಳ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಶಾಕಿಂಗ್! ಐಸಿಯುಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಬಾಂಳ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್! ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಐಸಿಯುಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಂಳ್ತಿಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕಿನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

ಹೊಟ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆರೋಪ್

ಹೊಟ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆರೋಪ್

ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾಟ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ 6 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಮಾಜಿ ವಕೀಲ್ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಜಾಫಾ ಬೌಡೆಲ್ ಹಿಣೆಂ ಯೋಗ ಗುರು ಬಿಕ್ರಮ್ ಚೌಧರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣಾಚೊ....

ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ವಾಚಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್!

ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ವಾಚಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್!

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಜಿಮ್ಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಿಮ್ಮಾಂನಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಮಾಲಾಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಆಶ್ಲೀಲ್...

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಂತ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಫಾಶಿ

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಂತ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಫಾಶಿ

2013 ವರ್ಸಾ ಕೊಲ್ಕತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಮುನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಚ್ಯೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’ರೇಪ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಫಾಶೆಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾನಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಪ್ರಾಧಿಂಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಂನಿ...

ಕಾಂಡೊಮ್ ವಾಪಾರ್ಚೊಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ಂಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ!

ಕಾಂಡೊಮ್ ವಾಪಾರ್ಚೊಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ಂಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಕಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಕಾನೂನಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಫಕತ್ತ್ ಕಷ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನೂನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಲಾಗೊನ್. ಪೂಣ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ದೋತಿಚ್ಯೆ ತಕ್ರಾರ್ ಆನಿ ಹೇರ್...

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ `ದೇವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನಾನ್ ದೆಖ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾತಾಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ! ಚಿಕತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚೆ ನಿಬಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚೊ ಸಂಖೊ...

ಬಾಪಾಯ್ಚಾ 7 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧುವ್!

ಬಾಪಾಯ್ಚಾ 7 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧುವ್!

ಕಶೆಂ ಮನ್ಶಾನ್ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲಿಗೀ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಅವನತಿಯೀ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್’ಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ವೆತಾನಾ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆ ರಗ್ತಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ! ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ಬಾಪಾಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್ಲಿ ಗತ್...

ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಸವೆಂ ಕಾಜಾರ್!?

ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಸವೆಂ ಕಾಜಾರ್!?

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್’ಚ್ ನಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ, ಸಂಬಂಧಿಕಾಂ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಯ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಿ/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಪಯಿಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಜುಲುಮ್...

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ...

ಕಾನೂನಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ! - ಬಿಎಸ್.ಬಸ್ಸಿ

ಕಾನೂನಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ! - ಬಿಎಸ್.ಬಸ್ಸಿ

ಕಾನೂನಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರಿಂಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾಸೊನಾ. ಅಶೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರಾನ್...

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್...

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್?! 28 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮನಿಸ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ! ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸುಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಖೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್...

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ, ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದಳ್ಬಾರ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪರತ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದಳ್ಬಾರ್

ರಾಜ್ಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕ್ಯಾಬಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ವಿಸರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಸಾರ್’ಚ್ಚ್ ಚಲಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.