Protest

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೆವಾ ಸ್ಥಗಿತ್, ಚಾಲಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೆವಾ ಸ್ಥಗಿತ್, ಚಾಲಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಓಲಾ ಆನಿಂ ಉಬರ್ ಕಂಪನಿಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದರ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಂಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಓಲಾ ಆನಿಂ ಉಬರ್ ಸೆವಾ ರಾವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಒಪರೇಟರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ....

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಚಡ್ಲಾ!

‘ವಿದೇಶಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ’ ನಾಂವಾನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನವಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲಾ. ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್,...

ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಖೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಂಬ್ಳಾಚ್ಯೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ನಿಷೇಧ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯೆ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿಂ ಲೋಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್...

ಆರಬ್-ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಆರಬ್-ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೆದ್ವಿನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ರಿಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 10 ವ್ಹಸ್ತೆ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಜಿಂ ಅನಾಧಿಕೃತ್’ಪಣಿ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲಿಂ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂನಿ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ-ಆರಬ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ನೆಸೆಟ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ವಿರೋಧ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ಯೊ...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡಾನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜ್ಯೋರ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ಲಾಖಾಂ ವಯ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ...

'ಬಿಸಿಯೂಟ' ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

'ಬಿಸಿಯೂಟ' ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಶಾಳಾಂನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯೆ ಹುನೊನಿ ಜೆವಾಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾತ್. ತೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಂಗನ್’ವಾಡಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅಜೂನ್’ಯಿ ಖಾಯಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಯು ಘಟಕಾಚ್ಯಾ...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೊ 45’ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಲ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾನ್ ತೀವ್ರ್ ರೂಪ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಆನಿಂ ಬಿಗ್ ಆಪಲಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲಾ...

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ

ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಖಾರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಮೆರಿಕನ್ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಆಜ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಮ್ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ, ತಾಕಾ ಆಡಾಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಬೋಬೊ ತಶೆಂ ಘೋಷಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಸಾಲಾ...

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚೊ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಖೇಳ್ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ನಿಷೇಧ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರೊಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಮರೀನಾ ಬೀಚಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್...

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಂಗೂರ್ ನಂದಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೀಜೆಚೆಂ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ಥಾಪನಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವರ್ವಿಂ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್. ವೀಜ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಕ್ ಜಾಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೆದಾಳಾ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ತಾಂಣಿಂ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ಲೆ...

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆನಿಂ ಡೈರಿ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಯಾಗ್

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆನಿಂ ಡೈರಿ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಯಾಗ್

ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆನಿಂ ಡೈರಿಂನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ...

ಗಾಝಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ

ಗಾಝಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾ

ಗಾಝಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವೀಜೆಚ್ಯೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಮೆಳಾನಾ. ಲೋಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪ್ರತಿಭಟನ್’ಕಾರ್ ಜಬಾಲಿಯಾ...

ದಸಂಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೇಂಕ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ದಸಂಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೇಂಕ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಘಾಲೆಂ. ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಒತ್ತಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯೊ ಗಾಳಿಯೊ ಆಯ್ಕಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಜೂನ್’ಯಿ ಹ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲೋಕಲ್ ರೈಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಂದೋಲನ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲೋಕಲ್ ರೈಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಂದೋಲನ್

ಸುಮಾರ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲೋಕಲ್ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್’ಚ್ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಅಂದೋಲನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಕ್ರಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಚಳ್ವಳ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಕ್ರಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಚಳ್ವಳ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಕ್ರಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಕಠೀಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಧೈರ್ ಪಳವ್ನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಝ್ ಷರೀಫ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಸೈನಾಕ್ ಆದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧಯಿ ಥರಾನ್ ಧಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್!

ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ದುಡು ಮೆಳಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ಫಾತೊರ್’ಯಿ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವಿಸ್ಕಳಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ...

ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ ‘ಶಕ್ತಿ ಸೌಧ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಾಂತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಂವಾಳೆಂ ಆಧಿವೇಶನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯೆ ಮಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್...

ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ರೈತ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ರೈತ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಟೊಮೆಟೊಂಚಿ ದರ್ ಎಕಾಎಕಿ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೈತಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಮೋಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆ ಪಳವ್ನ್ ರಾಮ್’ನಗರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯೆ ರೈತ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೊತುನ್...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ನಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆಂ ಟೊಪ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ನಟಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆಂ ಟೊಪ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚಂವ್ಣೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವರ್ಗ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಿ ನಟ್-ನಟಿಯಾಂ ಸಯ್ತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಎಮಿಲಿ ರಾಟಾಜಕೋವಸ್ಕಿ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜುದೆವ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆರಾಬಿಕ್ ಉಲಯ್ನಾಯೆ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜುದೆವ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆರಾಬಿಕ್ ಉಲಯ್ನಾಯೆ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೈಫಾ ಕೆಫೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್, ಜುದೆವ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆರಾಬಿಕ್ ಭಾಷೆನ್ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾದಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಹೈಫಾ ಕೆಫೆಂತ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರಣ್, ಕೆಫೆಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್...

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರೋಧಿಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ರ್ಯ್ಯಾಲಿ ಕರ್ತಾ. ದೊಗಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್’ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ...

ಸಮಲಿಂಗಿ ಕಾಜಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪೆರಿಸಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಸಮಲಿಂಗಿ ಕಾಜಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪೆರಿಸಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೇ ಕಾಜಾರ್/ಸಮಲಿಂಗಿ ಕಾಜಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಚುನಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಮಲಿಂಗಿ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸಹಮತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ ಒವರಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ ಒವರಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯಿ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಐ.ಟಿ. ಸಿಟಿ ವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಲೋಕ್ ಭರ್ಲಾ. ಹಾಂತು ಶಿಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿ ಆಸಾತ್. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್...

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಹಿಂಸಾ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲೊ!

ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಹಿಂಸಾ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲೊ!

ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆನಿಂ ಭದ್ರತೆ ದಳ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ 13 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನಾಳಿ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆತಾಂ 90 ಜಾಲೊ. ಶ್ರೀ ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಸೈದ್’ಪುರ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥಂಯ್...

ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಮೊಡೆಲಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ಕೆಲೆಂ!

ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಮೊಡೆಲಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾರತಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಫೊಂಡ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಸದಾಂಚೆ. ರಸ್ತೊ ರಿಪೇರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಕರಿನಾಂತ್. ಸೊಭಿತ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ರ್ಯ್ಯಾಂಪಾಚ್ಯೆರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಮೊಡೆಲಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ದೆಂವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಂತ್...

ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಪುತಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಪುತಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಘಾನಾ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಚಿ ಪುತಲಿ (Statue), ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿ.ವಿ’ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಿ.ವಿ.’ಚ್ಯಾ 1000 ಜಣಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್...

ಮೋಗ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್!

ಮೋಗ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್!

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಎಲ್’ಡೊರಾಡೊಂತ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚೊ ಪ್ರೇಮಿ ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಸೋಸಾ...

42 ಬಸ್ಸಾಂ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ

42 ಬಸ್ಸಾಂ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ

ಕಾವೇರಿಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಆನಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ವೆಳಿಂ, ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಕೆ.ಪಿ.ಎನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಂಚಿ 40 ಲಕ್ಜುರಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಮಿನಿ ಬಸ್ಸಾ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪರತ್ ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪರತ್ ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್

ಕಾವೇರಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ದಿಸಾ ಸಬಾರ್ ಕೊಡು ಘಡಿತಾ ಘಡೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹತಾಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಂಪೆನಿ, ಐ.ಟಿ, ಕೊಲೆಜಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಬಂದ್ ಆಸೊನ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯೆ ಜೀವನ್ ಆಸ್ತ್’ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಜ್ ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬಂದ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ...

ಕಾವೇರಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ!

ಕಾವೇರಿ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಿಂ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂ!

ಕಾವೇರಿಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ರಾವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಬಂದ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಬಂದ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಅಶೆಂ ಕೀ ಕಾವೇರಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.