Pakistan

ಪಾಕ್ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಹಾಡ್ತಾ!

ಪಾಕ್ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಹಾಡ್ತಾ!

ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಂತ್ ಎಕಾ ಸಮರಂಭಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಕ್ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿ ಜನರಲ್ ರಾಹೀಲ್ ಶರೀಫ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕುತೂಹಲ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಗುಳ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚೊ ವಿವಾದ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಹಿಂದು ಲಗ್ನಾ ಕಾಯ್ದೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಹಿಂದು ಲಗ್ನಾ ಕಾಯ್ದೊ!

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಡವಾ ನಂತರ್ ತರೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್, ವಾದ್ ವಿವಾದಾಚೊ ಹಿಂದು ಲಗ್ನಾ ಕಾಯ್ದೊ 2016 ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಜರ್ತರ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಆನಿ ಮತಾಂತರಾಕ್ ಪಡ್ದೊ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ...

ಆವಯ್ನ್ಂಚ್ ಧುವೆಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ

ಆವಯ್ನ್ಂಚ್ ಧುವೆಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಝೀನತ್ 18 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಯುವತಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲಿ.ಝೀನತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾಚ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ...

ಶೆಕ್ಡೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್!

ಶೆಕ್ಡೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ 35 ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಯ್ಲಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಖುನ್ ಆತಾಂ ತೊ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಧುನ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್. ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ 22, 28 ಆನಿ 29, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಚ್...

ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಣ್ಗೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಣ್ಗೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಮಾನುಷ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಾಳಿಂಗ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಣ್ಗೆಂಚ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಲಾಹೋರಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ದೋಗ್ ಭುರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ಸೊಸುಂಕ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಪ್ರಜಾ, ದೇಶ್ ಸಾಂಡ್ತಾ?!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಿ ಪ್ರಜಾ, ದೇಶ್ ಸಾಂಡ್ತಾ?!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಚಡೊನ್’ಚ್ ವ್ಹೆತಾ. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಗೆಲಾ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆನಿ ಬರಿ ಸವ್ಲತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ದೇಶ್...

ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಫೈಟ್!

ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಫೈಟ್!

ಖಾಸ್ಗಿ ದೂರ್’ದರ್ಶನ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾನಾ, ತಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್. ಎಕಾ ಚರ್ಚಾಂತ್ ತೇಗ್ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ....

ಚೊರಿ ಧರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ!

ಚೊರಿ ಧರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಿಯೆಂತ್, ಕೋಣ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಆಪ್ರಾಪ್ತ್ ತಶೆಂ ದುಬಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 4 ಜಣಾಂಕ್ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಿದ್...

ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ?!

ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ?!

ಒನ್’ಲೈನ್ ಬಜಾರಾಂತ್, ವಿವಿದ್ ವಸ್ತು ಜಶೆಂ ಕಾರಾಂ, ಟ್ರಕ್ಕಾಂ, ಘರಾಂ, ಜಾಗೆ ಆನಿ ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೊ ವಸ್ತು ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ತುಮಿ ಒನ್’ಲೈನಾರ್ ಒರ್ಡರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ತುಮ್ಚಾ ದಾರಾರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಆತಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಖಬಾರ್ ಕಿತೆಂ....

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ 55 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ 55 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ 86 ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೇಸಾಳೆಂತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮಿತೃತ್ವಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಗುಜ್ರಾತ್’ಚ್ಯಾ 55 ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಬಂದೇಸಾಳೆಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಗುಜ್ರಾತಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಂತ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್: ಶಂಕಿತ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚೆಂ ಬಂಧನ್?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್: ಶಂಕಿತ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಚೆಂ ಬಂಧನ್?

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಪಾಸ್ಖಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ನಿಶಾನಿ ದವರ್ನ್ ಬಾಂಬ್ ಫುಟವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ...

ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ!

ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಭಿತರ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾ, ಭಾರತಾಂತ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್, ಉಣ್ಯಾರ್ 21 ಮೊರ್ಣಾಂ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್, ಉಣ್ಯಾರ್ 21 ಮೊರ್ಣಾಂ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಚಾಖಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ ವಯ್ರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್, ಆತಂಕಿನಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 21 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೆಳೊನ್ 30ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಚರ್ಸಾದ್ದಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಚಾಖಾನ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ!

ದೊನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸುಧ್ರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪರಸ್ಪರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗಡಿರ್ ತಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಉಲೊವ್ಣೆ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್...

10 ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತೆಣೆಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ

10 ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತೆಣೆಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಹಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ವರಿಷ್ಠ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಛೇದನ್...

ಮಲಾಲ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲಿ

ಮಲಾಲ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲಿ

ಫಕತ್ ರಗ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ, ಮೊವಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಲೀಬಾನಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಚೆಡುಂ ’ಮಲಾಲ’.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಆಸಿಡ್ ವೊತುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಕ್ಕಿಕ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಟ್ಕಾ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಕ್ಕಿಕ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಟ್ಕಾ

2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಮ್ಜೌತಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಂತುನ್ ಚಡ್ಲಲೊ ಮುಂಬಯ್ ಮುಳಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಐಟಿ ಇಜ್ನೆರ್, ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಲಾಹೋರಾಚ್ಯಾ ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಲೊ.

ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ

ಚಲಿಯೆನ್ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ

ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಲಾಹೋರಾಂತ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನಿಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ಆನಿಂ ಸಿಎನ್‍ಜಿ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾಂ.

ಹೈ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಮೊಗಾ ಕಾಣಿ: ರಬ್(ಬನಿ) ನೆ ಬನಾದಿ ಜೋಡಿ

ಹೈ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಮೊಗಾ ಕಾಣಿ: ರಬ್(ಬನಿ) ನೆ ಬನಾದಿ ಜೋಡಿ

ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಆವಯ್, 35 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಹೀನಾ ರಬ್ಬಾನಿ ಖಾರ್ ಆನಿಂ 24 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 100 ಘಾಯೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ರೈಲ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್, 100 ಘಾಯೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಾಂ ಆದ್ಳೊನ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಉಣ್ಯಾರ್ 100 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: 314 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ 500 ರುಪಯ್ ದಂಡ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: 314 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ 500 ರುಪಯ್ ದಂಡ್

ಕರಾಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ 300 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಜ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ 500 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ದೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ದೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ದೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಘಡಿತಾಂ ಕರಾಚಿ ಆನಿ ಲಾಹೋರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ

ಪೇಶಾವರ್ ಬೋಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಾಕ್ 9 ಜಣ್ ಬಲಿ

ಪೇಶಾವರ್ ಬೋಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಾಕ್ 9 ಜಣ್ ಬಲಿ

ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 9 ಜಣ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಪೇಶಾವರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, 20 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಫುಟೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಫುಟೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್

ನೈರುತ್ಯ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಬೊಂಬ್ ಫುಟೊನ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಎಕ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಏರ್ ಬೇಸಾಚೆರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ದಾಢ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಏರ್ ಬೇಸಾಚೆರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ದಾಢ್

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯುಧಾಂ ಆನಿ ರೋಕೆಟ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಡ್ ಗ್ರೇನೇಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಕಾಂತ್ ವಾದಿಂನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡಾ ಏರ್ ಬೇಸಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ಹಿಂದೂ ಚಲಿಯೆಕ್ ಬಳಾನ್ ಮತಾಂತರ್, ಕಾಜಾರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ಹಿಂದೂ ಚಲಿಯೆಕ್ ಬಳಾನ್ ಮತಾಂತರ್, ಕಾಜಾರ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಚಲಿಯೆಕ್ ಬಳಾನ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮನೀಷಾ ಕುಮಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 14 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮಹವಿಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ನ್ ಗುಲಾಂ ಮುಸ್ತಫಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾ.

25 ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ

25 ಹಿಂದೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್

ಸುಮಾರ್ 250 ಜಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂ ಲಾಗಿಂ 33 ದಿಸಾಂಚಿ ಪಯ್ಣಾ ವಿಸಾ ಆಸಾ.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.