Our Own Cluster, UAE

ಅಬುಧಾಬಿ ಶೇಕ್ ಜ಼ಾಯದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯು.ಎ.ಇ. ಮಟ್ಟಾರ್ 'ಕೆನರಾ ಕಪ್ -2016' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಂದ್ಯಾಟ್

ಅಬುಧಾಬಿ ಶೇಕ್ ಜ಼ಾಯದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಯು.ಎ.ಇ. ಮಟ್ಟಾರ್ 'ಕೆನರಾ ಕಪ್ -2016' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಂದ್ಯಾಟ್

ಯು.ಎ.ಇ. ಚ್ಯೆ ಸ೦ಘಟನ್ ಒ.ಒ.ಸಿ (Our Own Cluster)'ನ್ ಕೆನರಾ ಕಪ್ -2016 ಯು.ಎ.ಇ. ಮಟ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಳ್ ಅಸಾ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಖೇಳ್ ದಸಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 2'ವೆರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಶೇಕ್ ಜ಼ಾಯದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಲೆ. ಸಕಾಳಿ೦ಚಾ ನೋವ್ ವೊರಾ೦ಕ್ ಮುಸಾಫಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಶೋಕ್ ಹಾ೦ಚಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾ ಸವೆ೦

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.