Online Poll

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಪುತಿನಾಕ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಚ್ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಿನಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಾ...

"ಪಾಟಿಂ ದಿಯಾ ಮಾರ್"!?

"ಪಾಟಿಂ ದಿಯಾ ಮಾರ್"!?

ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉರಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ 19 ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್, ದಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಮಾರ್ ಆನಿಂ ಮಾರ್ ಅಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಕೀ ತಾಂಣಿಂ ಪರ್ತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನಾಯೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಯಾ ಮಾರ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.