New Delhi

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ನೆಪ್ರೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್, ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳೊನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್...

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ನ್, ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಪತಿ!

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ನ್, ತಿಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಪತಿ!

ಸೊರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭೋಗ್ ಕಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನುಷ್ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಏಕ್ ಟ್ರಕ್ಕ್ ಆನಿ ಕಾರಾ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ದು:ಖಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಲಿಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಲಿಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿ.ಟಿ. ಕರ್ನಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್, ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ...

ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಮಿಶಿಯೊ!

ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಮಿಶಿಯೊ!

ಆಪ್ರೂಬಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಎಕಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಕಷ್ಟಾತಾ, ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಭುರ್ಗೊ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಭಾಷೆನ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಮಿಶಿಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿಯೊ...

ಮೋದಿ, ಶೆಹನ್’ಶಾ ನ್ಹಯ್: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ, ಶೆಹನ್’ಶಾ ನ್ಹಯ್: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಧೆಂ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಝಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್, ತಾಕಾ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ...

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಬದಲ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ರೂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ನಕ್ಲಿ ರೂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಬೆಕ್ ದಿತಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸಾಂನಿ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಘಟಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್...

ಹನಿಮೂನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನವಿ ಹೊಕಾಲ್, ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರಾರ್!

ಹನಿಮೂನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನವಿ ಹೊಕಾಲ್, ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರಾರ್!

ಪತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನವಿ ಹೊಕಾಲ್, ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲಕ್ನೋಂತ್ಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿ: ಪರಿಸರ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹೈ ಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ

ದಿಲ್ಲಿ: ಪರಿಸರ್ ಪ್ರೇಮಿ ಹೈ ಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ

ಪರಿಸರ್ ಪ್ರೇಮಿ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 12.5 ಠಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ 5 ಠಕ್ಕೆಚ್ಯೆರ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪೊರ್ವಾ ಬಜೆಟಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆಂವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಸರ್ ಪ್ರೇಮಿ ವಾಹನಾಂ ವರ್ವಿಂ...

ರಿಜರ್ವ್ ಬೇಂಕ್ ಗವರ್ನರಾಕ್ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ಧಾಡಿಜಯ್: ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ರಿಜರ್ವ್ ಬೇಂಕ್ ಗವರ್ನರಾಕ್ ಚಿಕಾಗೊಕ್ ಧಾಡಿಜಯ್: ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ

ಫಾಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಆತಾಂ ರಿಜರ್ವ್ ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ಗವರ್ನರಾಕ್ ಬಲಿ ಚಡಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ರಿಜರ್ವ್ ಬೇಂಕಾಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗವರ್ನರ್ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ನೀತ್ ಸಾರ್ಕಿ ವ ಸಮರ್ಪಕ್...

ಬೇಂಕಾಂಚೆ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ತೆಲೆ

ಬೇಂಕಾಂಚೆ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ತೆಲೆ

ಆಪ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್, ಬೇಂಕಾಚೆ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಆಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ನೀತ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ...

ರಾಜ್ಯ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಾಕ್ ಮಲ್ಯನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಿ

ರಾಜ್ಯ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಾಕ್ ಮಲ್ಯನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಿ

ವಿವಿಧ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಸುಮಾರ್ 9,000 ಕರೊಡ್ ಚುನೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ತಾಚೆಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್....

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ನವಿದಿಲ್ಲಿ : ಗರ್ಮಿ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಸುರ್ಯಾಚಿ ದಾವ್ ಇತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಗರ್ಮಿ, ವೋತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಪ್’ಮಾನ್ ಅಧಿಕ್ ವಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಥಾವ್ನ್....

ಅಸಭ್ಯ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿ ಖೈದ್

ಅಸಭ್ಯ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿ ಖೈದ್

ಗುವಾಹಟಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಿ.ವಿ.ಸಿ ಆಯುಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಲಾಗಿಂ ಅಸಭ್ಯ್ ಥರಾನ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಸಿವಿಸಿ ಆಯುಕ್ತಾಚಿ ಧುವ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಸಹ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್....

ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಾಹನ್ ಚಲಂವ್ಚೆ 558 ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಮೆಳ್ಳೆ!

ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಾಹನ್ ಚಲಂವ್ಚೆ 558 ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಮೆಳ್ಳೆ!

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹೋಳಿ ಆಚರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ 558 ಜಣ್ ಚಾಲಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಹೋಳಿ ವೆಳಾರ್ ‘ಬಾಂಗ್’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಅಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದೇಶಿ ಸೊರೊಯಿ ಪಿಯೆತಾತ್. ಆತಾಂ ಧರ್’ಲ್ಲೆ 558 ಚಾಲಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಜೆನ್ ಹೋಳಿ....

ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮಿತಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಕೇಸ್

ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮಿತಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಕೇಸ್

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 19 ವೆರ್ ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ ಮಧೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಮ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ 4 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಕೆಲಿ. ಅಮಿತಾಬಾನ್ ಸಂಭವನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ...

ಜಾಹಿರಾತಾಂತ್’ಯೀ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಿ ಚಾಲಾಕಿ!

ಜಾಹಿರಾತಾಂತ್’ಯೀ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಿ ಚಾಲಾಕಿ!

ದಿಲ್ಲಿಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಏಕ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಫಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್’ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ...

ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್!

ಜಮ್ಮು ಆನಿ ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಾರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ, ಸುಮಾರ್ 9 ಕಿ.ಮಿ. ಲಾಂಬ್ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಭಾರತೀಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್, ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿ ಜೊಡ್ಚೆ ಪರಿಂ ಕೆಲಾಂ. ಶ್ರೀನಗರ ಥಾವ್ನ್ 170 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಹೊ ಸುರಂಗ್ ಖೊಂಡುನ್ ತಯಾರ್...

10 ಲಾಖಾಂ ವಯ್ರ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಲ್’ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾ!

10 ಲಾಖಾಂ ವಯ್ರ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಲ್’ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಾ!

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಶೊಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ 10 ಲಾಖಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್’ಪಿಜಿ ಸಂಭವನ್/ಸಬ್ಸಿಡಿ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ 2016 ಜನೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ 14.2 ಕೆ.ಜಿ’ಚಿ 12...

ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಬಾಲಾಫ್ರಾಧ್ ನ್ಯಾಯ್ ತಿದ್ವಣಿ ಕಾನೂನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೆಂ!

ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಬಾಲಾಫ್ರಾಧ್ ನ್ಯಾಯ್ ತಿದ್ವಣಿ ಕಾನೂನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೆಂ!

ಬಾಲಾಫ್ರಾಧಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ತಿದ್ವಣಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಂತ್ ಕಠಿಣ್ ತಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಪಾಸ್...

ದಿಲ್ಲಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಇನಾಮ್!

ದಿಲ್ಲಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಇನಾಮ್!

ನಿರ್ಭಯಾ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ವಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್...

ನಿರ್ಭಯಾ ಕೇಸ್: ಬಾಲ್ ರಾಕ್ಕೊಸಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ!

ನಿರ್ಭಯಾ ಕೇಸ್: ಬಾಲ್ ರಾಕ್ಕೊಸಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ಲೊ ಬಾಲ್ ಆಫ್ರಾಧಿಕ್, ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಟ್ಕಾ...

ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ 2 ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮಂಗೋಲ್ಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ರಡೊನ್...

ಹ್ಯಾ ಯುವತಿಚಿ ಕಥಾ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳಿಜ್’ಯೀ ಕರ್ಗಿತ್ !

ಹ್ಯಾ ಯುವತಿಚಿ ಕಥಾ ಫಾತ್ರಾ ಕಾಳಿಜ್’ಯೀ ಕರ್ಗಿತ್ !

ಸ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಭೊಗ್’ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಜಾಕ್’ಯೀ ಅಮಾನವೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಆತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ಲೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಜೀವನ್ ಮರಣಾ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೊನ್...

ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಗೊರ್ವಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್: ಶಶಿ ತರೂರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಗೊರ್ವಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್: ಶಶಿ ತರೂರ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಗೊರ್ವಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಶಿ ತರೂರ್, ಖಬ್ರೆಂಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.