Nativity of Mother Mary

ಕೆನಾಡಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 4, 10 ಆನಿ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಕೆನಾಡಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 4, 10 ಆನಿ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆನಾಡಾಂತ್ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶಹರಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.