National

'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಘೋಶಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಯ್ನಾಚೊ ಸಲಾಮ್

'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಘೋಶಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಯ್ನಾಚೊ ಸಲಾಮ್

ಸದಾಂಯ್ ಏಕ್ ನಾಂ ಏಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಚೌಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊರಾನ್ ’ಭಾರತ್....

ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ನ್ಹಯ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬಳಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೃತ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 15 ಥಾವ್ನ್ 17 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಬಳಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್....

ರೇಮಂಡ್  ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಲಾಗಿಂ ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್!

ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಲಾಗಿಂ ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್!

ಹಜಾರೊಂ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಧನಿ ಆನಿಂ ರೇಮಂಡ್ ವಸ್ತುರ್ ಉದ್ಯಮಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ವಿಜಯಪತಿ ಸಿಂಗಾನಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಪುತಾ ವಿರೋಧ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಝ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ರೇಮಂಡ್ ವಸ್ತುರಾಂಚೆಂ...

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕೆಲಾ ಜೀವ್ಘಾತ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕೆಲಾ ಜೀವ್ಘಾತ್

2014 ಥಾವ್ನ್ ಜುಲಾಯ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್ 310 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ 11 ಜಣ್ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಂಚಿಯಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಸುಭಾಷ್ ಭಾಮ್ರೆ ಹಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾಜ್ಯ್’ಸಭೆಂತ್...

ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಬ್ಯಾನ್

ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ಬ್ಯಾನ್

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಆನಿಂ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೊನಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲಾ.ಆತಾಂ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ ಉದಯ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ಫೋನ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ಚೆಂ ...

ಆವಯ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ?!

ಆವಯ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ?!

ಮುಂಬಯ್: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ಅಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕುಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ...

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ಶೊಕ್!

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ಶೊಕ್!

2018 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 15 ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡೊಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾ....

ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್'ಯೀ ದೆಖಿವಂತ್ ಕಾಮ್

ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್'ಯೀ ದೆಖಿವಂತ್ ಕಾಮ್

ಕೆಂಟುಕಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊತೊರಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಮಿಕ್ವುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ. ಎಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚೆಂ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ್ ತಜ್ಞ್ ಅಮಾಂಡಾ ಹೆಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಖಾತಿರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ರೀಜನಲ್...

ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ

ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ

ಒನ್’ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ...

ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್

ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್

ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವೊ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಡ್ (ಜುಲಾಯ್ 31), ಆತಾಂ ಆಗೋಸ್ತ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಒನ್’ಲೈನಾರ್ 2 ಕರೋಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಿರ್ವ್ಯಾಚಿ ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ...

ಮೋದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್: ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ-ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ!

ಮೋದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್: ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ-ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ!

ಹರ್ಯೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ'ಚೆಂ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಅನಿಲ್ ಖಾತ್ಯಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಚ್ಯೆರ್ 4 ರುಪಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್...

"ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್" ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

"ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್" ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಪೂರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಭಾರತ್ ರತ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್, ’ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್’ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಆಜ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ರಾಮೇಶ್ವರಮಾಂತ್ ಪೈಕರುಂಬಾಂತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸೋದ್ ಆನಿಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಧುವಾಂಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಸ್ವಾಗತ್: ಸುಷ್ಮಾ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಧುವಾಂಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಸ್ವಾಗತ್: ಸುಷ್ಮಾ

ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಸಚಿವ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ವಿದೇಶಿಂಕ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ವೀಸಾ ದೀವ್ನ್ ...

ಬಿಹಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರಾಚೊ ರಾಜಿನಾಮೊ

ಬಿಹಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರಾಚೊ ರಾಜಿನಾಮೊ

ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕೀಯ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ಜೆ.ಡಿ.ಯು. ಶಾಸಕಾಂ ಸವೆಂ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಕೇಸರಿನಾಥ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹಾಕಾ ಭೆಟುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ....

ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜನನ್ ಪ್ರಮಾಣ್’ಪತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ

ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜನನ್ ಪ್ರಮಾಣ್’ಪತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ

ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಜನನ್ ಪ್ರಮಾಣ್’ಪತ್ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಂಸದಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಭಾರತೀಯ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಪಾಸ್’ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್...

ಕೋಲಾರಾಂತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋರ್!?

ಕೋಲಾರಾಂತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚೋರ್!?

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊಚಿಚ್ಚ್ ಖಬರ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೋಲಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಭರೋಂ ಎಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಯ್ತಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ರೊಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ...

ಪತಂಜಲಿ ಮುಖಾರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸಿ.ಇ.ಒ.

ಪತಂಜಲಿ ಮುಖಾರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಸಿ.ಇ.ಒ.

ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್’ದೇವ್ ಹಾಚೆಂ ಪತಂಜಲಿ, ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬದ್ಲಾವ್ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಟೂತ್ ಬ್ರೆಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬದ್ಲಿಲಾ. ಖುದ್ಧ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್...

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ!

ಭಾರತೀಯ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮನ್ನಾರ್ ಜಲಾನಯನ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಆನಿಂ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್...

ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ: ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ಭಾರತಾಚೊ 14ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಆಪುಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಲ್ಮುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ...

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಸ್ ದಿಸಾಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರವಾಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಚಿವ್ ವಿನಯ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿನ್ ಸಿ.ಎಮ್'ಕ್...

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರ್ಬೇತಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರ್ಬೇತಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕಾನ್ ನವೊ ಉಪಾವ್ ಸೊದ್ಲಾ. ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 100 ವಿವಿಧ್ ನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 20,000 ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ತರ್ಬೇತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನವೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲಾ. 6 ಮ್ಹಯ್ನೆ ತರ್ಬೇತಿ ದೀವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿಂ ಮಧ್ಯಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್...

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್: ಕೇಂದ್ರ್

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್: ಕೇಂದ್ರ್

ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 2010 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಮನ್’ವೆಲ್ತ್...

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜೆವಣ್, ಭಜೆ, ಬೊಂಡಾ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್!

ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಜೆವಣ್, ಭಜೆ, ಬೊಂಡಾ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾಂನಿ, ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ಖಾಣಾಂ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿಚೆಂ ಖಾಣ್ ವಾ ಜೆವಣ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್...

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕರಾವಳಿಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಬರೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ಸಮೇತ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ತರ್, ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ...

ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ: ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48

ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾ: ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 48ಕ್ ಚಡ್ಲಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಯಾತ್ರಿಕ್, 60 ವರ್ಸಾಂಚೊ, ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಪತಿದಾರ್, ಪಹಲ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನನ್ವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್, ಪಿಸೂ ಶಿಖರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ...

ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮಾರ್

ಭಾಂಗಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮಾರ್

ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಭಾಂಗಾರಾಚೆರ್ ಸುಮಾರ್ 3 ಠಕ್ಕೆ ತಿರ್ವೊ ಲಾಗು ಜಾಲಾ. ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ವಾ ನಗ್ ವಿಕುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ...

ರೇಪ್ ಕೇಸಿಂತ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಹಾಚೊ ಪೊಣ್ಜೊ!

ರೇಪ್ ಕೇಸಿಂತ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಹಾಚೊ ಪೊಣ್ಜೊ!

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಝುಜಾರಿ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಹಾಚೊ ಪೊಣ್ಜೊ, ರೋಹಿತ್ ತಿಲಕ್, ಹಾಕಾ ಪುಣೆ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ್, ಅಸ್ವಭಾವಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖೆಲಿ...

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಮಂತ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಂದೋರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲೊಡ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್...

ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮಹಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಖಂಯ್!

ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಫೋಟೊ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮಹಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಖಂಯ್!

ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಬೌಲರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಎಕ್ಲೊ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್...

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಲೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧೆಂತ್

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಉತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. ತಿಲಕ್ (24), ದಿವ್ಯಾ (19), ಲೋಕೇಶ್ (27), ಮಂಜುನಾಥ್ (21), ಕಿರಣ್‍ಕುಮಾರ್ (24), ಪುನೀತ್ (22), ಮದನ್ (25)...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.