Mysore

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಮೃಗಾಲಯ್ ಬಂದ್

ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಮೃಗಾಲಯ್ ಬಂದ್

ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ವೈರಾಣುಂ ಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಂಗಡ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 4 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 2 ತಾರೀಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಾ...

ದಸರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮೈಸೂರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರ್ ಹೊಲಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ!

ದಸರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮೈಸೂರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರ್ ಹೊಲಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ!

ಮೈಸೂರ್ ಶಹರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿತಳಾಯೆಚ್ಯೆ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಪೂಣ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹೊಲಾಚಿ ಆವಸ್ಥ್ಯಾ ಪಳವ್ನ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಯದುವೀರಾನ್ ತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಾಂತ್...

ಮೈಸೂರ್ ಜಂಬೊ ಸವಾರಿ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿಕೀ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲಿ!

ಮೈಸೂರ್ ಜಂಬೊ ಸವಾರಿ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿಕೀ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲಿ!

ಮೈಸೂರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ 406’ವೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಭಾರೀ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.45 ವೊರಾರ್ ಜಂಬೊ ಸವಾರಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ತಾಕಾ ಚಾಲನ್...

ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಸರಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್!

ಹಾತಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಸರಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್!

ಮೈಸುರಾಂತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥೈಲ್ಯೊ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿಂ ತೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕಠೀಣಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ತರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರವಾಸಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥೈಲ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಧುವ್ ವೇಶ್ಯೆ ಜಾಂವ್ಕ್, ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಧುವ್ ವೇಶ್ಯೆ ಜಾಂವ್ಕ್, ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಸ್ವತಾ: ಧುವೆಕ್ ಕುಡ್ ವಿಕ್ಚಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್, ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮದ್ಧೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಧುವೆಕ್ ಮನ್ ದುಕೊನ್, ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಘೊವ್, ಘರ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಖಾನ್...

ಸೆಜಾರ್’ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಳ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಸೆಜಾರ್’ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಳ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಸಾರಸ್ವತಿಪುರಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಎಕಾ 33 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ತೊ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗುಪ್ತ್ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಚೆಲಾಗ್ಚಿಂ 14 ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡಾಂ...

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲಾಂ

ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲಾಂ

ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೈಭೀಮ್ ನಗರಾಚೊ ಚೆಡೊ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್...

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಏಕ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ್

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಏಕ್ ಆಟೊ ಚಾಲಕ್

ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬಾಚೊ ಆಟೊ ಚಾಲಕ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಣಾಂತ್’ಗಿ? ಫಕತ್ 92! ತೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯಿ ಆಟೊ ಚಲಯ್ತಾ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಪಾಂಚ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಾಮ್...

ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿ

ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲಿ

ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೊಳೆ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲಿ! ಹೆಂ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಾಚಿ ನಿವಾಸಿ...

ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾನ್

ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾನ್

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಎಕಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಆಂಗ್, ಹಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ...

ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಧ್ತಾ ತಿಚೊ ಪತಿ

ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಧ್ತಾ ತಿಚೊ ಪತಿ

ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್, ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್ನ್ಂಚ್ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಎಕ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ಕಲೀಂ ಪಾಷಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಸೈಯದ್....

ವೀಜ್ ವಾಯರ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಮರಣ್

ವೀಜ್ ವಾಯರ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಮರಣ್

ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಆಜ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡೊನ್ ದುಖಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪದ್ವಿ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ವೀಜ್ ವಾಯರ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಜೀವ್’ಚ್ ಗೆಲಾ. ಮೈಸೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಂಜನಗೂಡು ಶಹರಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಿಟಿಜನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್....

ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್: ತೇಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್: ತೇಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಕೊಡಗುಚ್ಯಾ ಕುಶಾಲನಗರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆಚ್ಯಾ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಲೊರ್ಯೆ ಮದೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೇಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರ್ ತೇಗ್ ಗಂಭೀರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸುಬ್ಬಣ, ವಿವೇಕ್, ಪೂವಯ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವ್...

ದೇಶ್ ಸೆವೆಕ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್

ದೇಶ್ ಸೆವೆಕ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಯುವ ಪಂಗಡ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಂಕಾಂ ಆತಾಂ ಸಿಯಾಚಿನಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಖಂಯ್. ವಾಯು ಸೇನಾ ಖಾತಿರ್ ಭರ್ತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ...

ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಖಿಳೆ ಮಾರ್ಲೆ!

ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಖಿಳೆ ಮಾರ್ಲೆ!

ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್, ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ, ಮಿವ್ಣಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ದೊಳೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್, ತಾಕಾ ಚೆಡುಂ ದೀವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂವಾನಿಂಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಖಬಾರ್ ತಡವಾನ್ ತರೀ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್...

ಮೈಸೂರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಕ್ಲಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ!

ಮೈಸೂರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಕ್ಲಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ!

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ತಕ್ಲಿ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲಾಂ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಹೆಮ್ಮನಹುಂಡಿಚ್ಯಾ ಶಿವಣ್ಣ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸೌಮ್ಯ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಸುತಿ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ...

ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ಲೋಕ್

ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ಲೋಕ್

ಮೊಗಾಚಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾತಾನಾ ಭೊಗ್ಚೆ ಆಟೆವೆಟೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಜಲ್ಮುನ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯ್ ಮನ್ ಕರ್ಗೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಜಾತಿ ಸಯ್ತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಅಂತರ್ತಾನಾ...

ರೆಸೊರ್ಟಾಂತ್ ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್!

ರೆಸೊರ್ಟಾಂತ್ ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್!

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶಹರ್ ಮೈಸುರ್’ಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರೆಸೊರ್ಟಾಂತ್ ವ್ಯೆವಸ್ಥಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೇಶ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲೂನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ ಯುವತಿಂಕ್ ತಾಬೆಂತ್...

ಮೈಸೂರ್: ದಸರಾ ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಮೈಸೂರ್: ದಸರಾ ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಆನಿಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಕರ್ಜನ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ಥಾವ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಸರಾ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಫಳಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

ದಸರಾಕ್ ಯೆಯಾ: ರಾಜ್ಯಪಾಲಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ

ದಸರಾಕ್ ಯೆಯಾ: ರಾಜ್ಯಪಾಲಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಎಚ್. ಆರ್. ಭಾರಧ್ವಜ್, ರಾಜ್ಯ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್‍ಜೀತ್‍ಸೇನ್, ಮೈಸೂರ್ ರಾಜ್ ವಂಶಾಚೊ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಹ್ವಾನ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

ಸಾಂಕ್ಳಿಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ

ಸಾಂಕ್ಳಿಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ

ಆಪ್ಲೊ ಮೊಗಿ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಬಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲೆಲೆಂ ಸಮೀರಾ, ಆಯ್ತಾರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಕಳೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಸಿಯುಲ್ಲಾ ಸವೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗೌರಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಗೌರಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ರಾಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಖುನ್ ಕರ್ನ್ ಜೈಲಾಕ್ ವೆಚೆ ಸವೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ದೈಹಿಕ್ ಊನಾವರ್ವಿಂ ಪಾಂಯಾಚೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂದ್ರೆ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಕೈದಿ ಬಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲಾ.

ಸೈಕಲಾರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್ ಡಿಸಿ

ಸೈಕಲಾರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮೈಸೂರ್ ಡಿಸಿ

ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹೆರಾಂಕ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ವ್ಹಾಹ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆ ಆಸಾಜೆ.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.