Murder

ರುದ್ರೇಶ್ ಖುನಿ ಆರೋಪಿ ವಿಶಿಂ, ಪತಿಣ್ ವಿದ್ಯಾವತಿನ್ ಸುತ್ರಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ...!

ರುದ್ರೇಶ್ ಖುನಿ ಆರೋಪಿ ವಿಶಿಂ, ಪತಿಣ್ ವಿದ್ಯಾವತಿನ್ ಸುತ್ರಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ...!

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಖುನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತೀನ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಬಂಧಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸುತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ ರುದ್ರೇಶಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವಿದ್ಯಾವತಿನ್ "ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸದ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಬ್ಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ...

ಖ್ಯಾತ್ ಖವ್ವಾಲಿ ಗಾಯಕ್, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ!

ಖ್ಯಾತ್ ಖವ್ವಾಲಿ ಗಾಯಕ್, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚೆ ಹಲ್ಲೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಖ್ಯಾತ್ ಖವ್ವಾಲಿ ಗಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಬರಿ, ಹಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಬರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಲಿಯಾಖತಾಬಾದ್ ಲಾಗಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಎಕಾಎಕಿಂ...

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್...

ಪಂಜಾಬ್ ಗಡಿಚೆರ್, ದೊಗಾಂ ಸ್ಮಗ್ಲಾರಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ!

ಪಂಜಾಬ್ ಗಡಿಚೆರ್, ದೊಗಾಂ ಸ್ಮಗ್ಲಾರಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಫ್. ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್ ದೋಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಗ್ಲರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 15 ಪ್ಯಾಕೆಟಿ ಹೆರೊಯಿನ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಆಯ್ದಾಂ ತಾಬೆಂತ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲಾಕಪ್ ಮರಣ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಲಾಕಪ್ ಮರಣ್

ಪೊಲಿಸ್ ತಾಬ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಫ್ರಾಧಿಚೆಂ ರಹಸ್ಯ್’ಭರಿತ್ ಮರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಒಡಿಸ್ಸಾಂಚೊ ಮಹೇಂದ್ರ ಮೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್. ಎಕಾ ಕೇಸಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ವಿಚಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ....

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲೊ!

ರೈಲ್ವೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 19 ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಸೈರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂದ್ರೆ ದೀಲಾಗ್ಲೊ....

ದೋಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪರಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ

ದೋಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪರಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ

ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಕ್ ಧರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಮಾರ್ನ್, ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಕಂಡ್ಚಾ ಲಾಟೆಹರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ....

ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ವಸಿಂದ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ - ಕಾರಣ್ ಕಬಡ್ಡಿ. ವಸಿಂದ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಸಾಗರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ....

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪ್ರೇಯಸಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ!

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪ್ರೇಯಸಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ!

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತರೀ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ `ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಚೆಡೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲಾ! ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ...

ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್-ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ಕಳ್ತಾನಾ...

ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್-ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ಕಳ್ತಾನಾ...

ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋಬಾ ನಗರ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಕ್ಷಣ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಡೆಂ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮಾಕ್....

ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ!

ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ!

ಎಕ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವಿಧಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡೆಂ ಘರಾ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಘಾಯಾಂಚೆ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ತೆ ಪಳವ್ನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ಲಾಗೂನ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್!?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ಲಾಗೂನ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್!?

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಖುಶಿ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನ್ಯೂಜರ್ಸಿಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬ್ರೆಂಡನ್ (3) ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರಿಯೆಟೋ (22) ತಾಣೆ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಾ 17...

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ 4 ಜಣಾಂಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ 25 ಕಿ.ಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಚಟ್ಟನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಸ್ಕೊ ತುಡು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಭೈರೊ, ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ತಪಾ...

ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಎಕ್ ಕಡೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುತಾನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆಂ ಪುತಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತಾಂ ಹಾಸನ್ ತಶೆಂ ತುಮ್ಕುರಾಂತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.