Mumbai

ಶಿಕ್ಪಿ ಚೆಡ್ವಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 'ಅತ್ಯಚಾರ್' ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಯೆ

ಶಿಕ್ಪಿ ಚೆಡ್ವಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ 'ಅತ್ಯಚಾರ್' ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಯೆ

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚೆಡೆ ಚೆಡ್ವಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಲಗ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಂಬಯ್ತಾತ್. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೆ ಖುಶೆನ್ ಆಧಾರ್ತಾತ್. ಜರ್’ಯಿ ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್’ಯಿ ಎಕಾ ಕಾರಣಾನ್ ಚೆಡೊ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಮುಂಬಯ್ ನಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಜಿವ್ದಾಳಿಚೆಂ ಪೀಲ್!

ಮುಂಬಯ್ ನಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಜಿವ್ದಾಳಿಚೆಂ ಪೀಲ್!

ಮುಂಬಯ್ ಉಪನಗರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪೂರ್ವೆಕ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ನಳ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ತಾನಾ ಜಿವ್ದಾಳಿಚೆಂ ಪೀಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಧರಣ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಏಕ್ ವೊರಾರ್ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಾತ್’ರುಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನಳ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ತಾನಾ...

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ 10,000 ರುಪ್ಯಾಚೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೊರ್ಲೊ, ಏಕ್ ಲಾಖ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ!

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ 10,000 ರುಪ್ಯಾಚೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೊರ್ಲೊ, ಏಕ್ ಲಾಖ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಎಕಾ ಕಾರ್ಟಿಯೊಲೊಜಿಸ್ಟಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಶೊಪಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೊರ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ 6 ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ; ತ್ಯೆಂಯಿ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ಲಿ ಪೂಟೇಜ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೇಸ್...

ಪತಿಣೆಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ!

ಪತಿಣೆಚಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಸಮಾ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪತಿಣೆಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಪತಿಕ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮುಂಬಯ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲಾಂ. 2011 ಕುಟ್ಮಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ...

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟಾನ್, ಫೋನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಬು ಧಾಡ್ಲೊ!

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟಾನ್, ಫೋನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾಬು ಧಾಡ್ಲೊ!

ಇ ಕಾಮರ್ಸಾಂತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ಚೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಆನ್’ಲೈನಿರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬುಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಂತು ನಿರ್ಮಾ ಬಾರ್ ಸಾಬು...

ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ; ಆವಯ್-ಧುವೆನ್ ಧಾವೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ಲಿ!

ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾ; ಆವಯ್-ಧುವೆನ್ ಧಾವೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ಲಿ!

ಮುಂಬಯ್ಚಾ 43 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಸಂಗಿಂ ಧಾವೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಸರಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಿ...

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಕ್ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಕಾತರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮುಂಬಯ್ ವಸಯಾಂತ್ ಪೊರ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಬೈಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಚೆಡೆ ಇನಾಮ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಕ್ ದಿವಯ್ಲಾಂ ಎಕಾ ಪ್ರೇಯಸಿನ್. ಬೈಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ

ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ

ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರೈಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂನಿ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಲಾಗ್ತಾ. ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಶಿಬಂದೆನ್...

3 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಜಾಣಾಂತ್?

3 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ, ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ತಿ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಘರಾಂತ್ಲೆ 3 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಚೋರ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಶಿರ್ಕೊನ್...

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ವಿಮಾನಾಚೆರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ!

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ವಿಮಾನಾಚೆರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ!

ಬಾಂದ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ತಾ ಕೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವಿಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ದೆಂವಯ್ಲಾ, ಕಾರಣ್ ದಿಲಾಂ ಒವರ್’ಬುಕ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ದುಸ್ರೆಂ, ತಿಕಾ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್...

40 ದಿಸಾಂನಿ 20,400 ಕಿ.ಮೀ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಸವಾರಿ

40 ದಿಸಾಂನಿ 20,400 ಕಿ.ಮೀ ಬೈಕಾಚ್ಯೆರ್ ಸವಾರಿ

ಬೈಕಾಚೆರ್ ದೇಶಾಚಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂನಿ 40 ದಿಸಾಂನಿ 20,400 ಕಿ.ಮೀ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ 33 ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯ್ ಉಪನಗರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆ ರಾಮ್ ಪಾಂಡೆ, ವತ್ಸಲ್ ಜೋಗಾನಿ ಆನಿ....

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

ಬಂದಿಸಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್!

2008ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಸ್ಫೋಟಾಚೆಂ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಸಿಂಗ್ ಹಿಕಾ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ತನ್ಖಿ ದಳಾಚಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಆರೋಪ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ...

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷನ್ ಶಹರ್!

ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್, ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಶಹರ್ ವ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ, ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಅತೀ ಪ್ರದ್ಯೂಷಿತ್ ಶಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆನಿ ಅಲ್ಲಾಹಾಬಾದ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ...

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮುಂಬಯ್ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಚೆ ಒಪಿಡಿ, ನಾಚಾಚೆಂ ಸಾಲ್?!

ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮುಂಬಯ್ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಚೆ ಒಪಿಡಿ, ನಾಚಾಚೆಂ ಸಾಲ್?!

ಸುಮಾರ್ 20 ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಮಾಗಾರಾಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ದಾಕ್ತೆರ್, ನರ್ಸಾಂ ಆನಿ ಚವ್ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ, ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾ! ಕಾರಣ್ ತಾಂಣಿ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಒಪಿಡಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ನಾಚ್ ಪದಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಣ್...

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಮುಂಬಯ್’ಚ್ಯಾ ಶಾಹು ನಗರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 1:15 ವರಾರ್ ಮಾಟುಂಗಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್...

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ 19 ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ 19 ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ

ಭಾರತಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಚೊರಿಯಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್, ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮೇಟ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಡ್ತಾತ್’ಚ್. ಅಶೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್...

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ

ಮುಂಬಯ್ ನಿಮ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಗ್ ಕಾಮಾಠಿಪುರಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಗುಲ್’ಮೊಹರ್’ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಪಂದಾ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತೆಂ ರಿಪೇರಿಂಗಾಕ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್....

ತೃಪ್ತಿ ದೇಸಾಯಿಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ

ತೃಪ್ತಿ ದೇಸಾಯಿಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಶನಿಸಿಂಗಣಾಪುರ್ ಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್....

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್?

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್?

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸದಾಂ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಡ್ಲೆಂ...

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಆತಂಕೀ ಖೈದ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಆತಂಕೀ ಖೈದ್

2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮುಂಬಯ್’ಚ್ಯಾ ಝಾವೆರಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಆತಂಕೀ, ಜೈನುಲ್ ಅಬೆದಿನ್ ಹಾಕಾ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.ಜೈನುಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್....

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್, ಖೆಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ?

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್, ಖೆಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ?

ಗುಜ್ರಾತ್’ಚೊ 22 ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ, ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಖೆಳಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸೈರೊ ಜಾಲಾ. ಗುಜ್ರಾತ್ ಮೊರ್ಬಿ ನಿವಾಸಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್, ಹಾಕಾ....

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಕಾರಣ್, ಆಪುಣ್ ಮೊಡೆಲ್ ಕೊಒರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಂಗ್ ಮುಂಬಯ್, ಹಾಂಣಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂತ್’ಚ್ಚ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್....

ರೈಲ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…?

ರೈಲ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…?

ರೈಲಾಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ವೆಳಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಎದೊಳೀ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ರೈಲಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ. ಮಂಬಯ್ ಅಂಬರ್’ನಾಥ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್....

ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ’ನ್ ರೈಲ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ

ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ’ನ್ ರೈಲ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ

ಎಕಾ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ’ನ್, ದೇವ್’ಗಿರಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಸುಮಾರ್ 50 ಮಿನುಟಾಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ’ನ್ ಚೈನ್ ವೋಡ್ನ್ ರೈಲಾಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಎಸಿ....

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಜಣ್’ಸಂಖೊ ದೆಂವ್ತಾ?

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಜಣ್’ಸಂಖೊ ದೆಂವ್ತಾ?

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೇಟ್ ಇತ್ಲಿ ಭರ್ಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿತ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಂಬಯ್ತ್’ಲೊ ಜಣ್’ಸಂಖೊ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ 2034ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯಾ ಲೋಕ್ ಉಣೊ ಜಾತಲೊ....

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಧಾಡ್!

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಧಾಡ್!

ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್, ಆತಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಬರಿಂ. ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪತಿಣೆನ್ ತಾಂಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್’ಲ್ಲಿ. ಬೆಂಡ್ರಾ ಪಾಲಿಹಿಲ್ಲ್ ಇಂಪೇರಿಯಲ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚಾ ಟೆರೆಸಾರ್....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ವಿಶ್ವೆ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್, ತೆಗಾಂಚೆ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ವಿಶ್ವೆ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್, ತೆಗಾಂಚೆ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ!

ಎಕಾ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಮೆಂದು ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್ಚಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂನಿ ತಾಚೆ ವಿಶ್ವೆ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಗಾಂಚೆ....

ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪರಸ್ಪರ್ ಸಹಮತಾನ್ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ (ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ) ಹಾಂಣಿಂ ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತಿನ್, ತುಮ್ಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ತುಮಿಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವರವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ....

ಐಪಿಎಲ್’ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆಕ್ ಜೀಕ್!

ಐಪಿಎಲ್’ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆಕ್ ಜೀಕ್!

ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಚಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಮಂಬಯ್ಚಾ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಧೋನಿ, ಪುಣೆ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.