Mangalore Christian Youth

ದೆರೆಬೈಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಸಮುದಾಯ್, ಹಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್!

ದೆರೆಬೈಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಸಮುದಾಯ್, ಹಾಂಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್!

ದೆರೆಬೈಲ್ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತ್ ಸಮದಾಯ್ (CLC) ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ಘಟಕಾಂನಿ, ಹ್ಯಾಚ್ ದಸಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಸೆಸಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.