Make Up

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಮೇಕಪ್

ಸೊಭಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ತೋಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಳೆ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಜಯ್. ಸೊಭಿತ್, ಮೊಳ್ಬಾ ಧೊಣ್ವಾಪರಿಂ ತಿದ್ವಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಒಂಬೊಂಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್’ಯಿ ಸೊಭಿತ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.