Maharastra

ಲಾತುರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಚಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ 10,000 ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ!

ಲಾತುರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಚಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ 10,000 ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೊ ಲಾತುರ್ ಗಾಂವ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ಅಭಾವಾನ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಪೊರ್ಚಾ ಪೊರ್ 5 ಲಾಖ್ ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ರೈಲ್ವೆಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಎಕ್’ನಾಥ್ ಖಡ್ಸೆ ಲಾತುರ್ಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಚ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಣೆಂ....

ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಉಗಡ್ತಾನಾ...

ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಉಗಡ್ತಾನಾ...

ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಜೀವನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಬದಲ್ತಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಗರೀಬ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಗರೀಬ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಕ್ಷಣ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ಜೀವನ್’ಯಿ ಬದಲ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್ ಘರ್...

ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಧಿಕಾರಿಕ್’ಚ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಧಿಕಾರಿಕ್’ಚ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್(ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಂಗಡ್) ಎಕಾ ಪೆದ್ಯಾನ್, ದೊಗಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖುನಿಗಾರಾಚೆಂ....

ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ 25 ಚೆಡ್ವಾಂ! ಕಾರಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ?

ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ 25 ಚೆಡ್ವಾಂ! ಕಾರಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ?

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಉರೊನ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ...

ಆವಯ್ಕ್’ಚ್…! ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್!

ಆವಯ್ಕ್’ಚ್…! ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್ ಚಡ್. ಆವಯ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಆವಯ್ಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾತ್. ಆವಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸೊಂ, ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತರೀ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಿಕೃತ್ ಮನಾಚ್ಯಾ...

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಸವೆಂ ಕೆಲಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಬರ್ಗಾಲಾಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಸತಯ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಲೆತಾ. ರೀಣ್- ಬೀನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಅತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ....

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೈಲಿರ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೈಲಿರ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ಕಠಿಣ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರೀಣಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಜಲಾಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೈಲೆನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬಾಲಿವುಡ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.