Luck

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ ಖಂಯ್

ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಚ್ಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ನವಿಂ ಜಿವಾಳಾಯ್ ದಿತಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆನಾಯೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬದಲ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕಕಾಯಿಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಜಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಲ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ...

ಮೊಗ್ರಾಂಚ್ಯೆ ನಶೀಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ!

ಮೊಗ್ರಾಂಚ್ಯೆ ನಶೀಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗ್ತಾ ವ ಹೇರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ ಅದೃಷ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚಾ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾಸ್ವಾಚ್ಯಾ ವೋಂಕಿಕ್ ಬರೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಣಾಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್...

ಪತಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಪತಿಣ್ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲರ್ ಜಿಕ್ಲಿ!

ಪತಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಪತಿಣ್ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲರ್ ಜಿಕ್ಲಿ!

ಲೊಟ್ರಿ ವಿಶಿಂ ಪತಿಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲರಾಂಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಲೈಸೆಸ್ಟರ್ ನಿವಾಸಿ ಗ್ಲೆಂಡಾ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್ರಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ತಾಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಪವರ್ ಬೊಲ್ ಟಿಕೆಟ್...

ವೋಂಕಿ ವರ್ವಿಂ ಅದೃಷ್ಟ್ ಉಟ್ಲೆಂ!

ವೋಂಕಿ ವರ್ವಿಂ ಅದೃಷ್ಟ್ ಉಟ್ಲೆಂ!

ವೋಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಪೋಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ ವೋಂಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬದ್ಲಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚಾ. ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್’ಡಮಾಚೊ 67 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಲೆನ್ ಡೆರಿಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಮತ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದರ್ಯಾ ವೆಳೆರ್...

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ: ಜೀವ್’ದಾನ್’ಯಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಸಂಪತ್ತಿದಾನ್’ಯಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ: ಜೀವ್’ದಾನ್’ಯಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಸಂಪತ್ತಿದಾನ್’ಯಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೇರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಬಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಲೆಲೆಂ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿಮಾನ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮಾಜ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂತುಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ, 62 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್...

ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲೊಟ್ರಿಂತ್ 5,44,76,59,675 ರುಪಯ್ ಲಾಭ್ಲೆ!

ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲೊಟ್ರಿಂತ್ 5,44,76,59,675 ರುಪಯ್ ಲಾಭ್ಲೆ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೆವಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ! ಎಕಾ ಲೊಟ್ರಿಂತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬಂಪರ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಲೊಟ್ರಿಂತ್ ಇತ್ಲೊ ದುಡು ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಘುಟ್...

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್!

ಕೇವಲ್ 400 ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕದೆಲ್ ಖರೀದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡು ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಅಂಜೆಲಾ ಮಿಲ್ನರ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿ ಅಂಗೂಸ್, ಹಾಂಣಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ ಪೌಂಡಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕದೆಲ್...

ನಶೀಬ್’ವಂತಾಕ್ ಲೊಟ್ರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೆಸೊರ್ಟ್ ದ್ವೀಪ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ನಶೀಬ್’ವಂತಾಕ್ ಲೊಟ್ರಿಂತ್ ಏಕ್ ರೆಸೊರ್ಟ್ ದ್ವೀಪ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ಲೊಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆ ನಗ್ದಿ ದುಡು. ಪುಣ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಎಕಾ ನಶೀಬ್’ವಂತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಏಕ್ ರೆಸೊರ್ಟ್ ಸಹಿತ್ ದ್ವೀಪ್! ಮಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ರೆಸೊರ್ಟ್ ದ್ವೀಪ್ ಕೇವಲ್ 49 ಡೊಲರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ! ತೊ ನಶಿಬ್’ವಂತ್...

17ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

17ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಚೊರಿಯೆಚೊ ಆಫ್ರಾದ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ 17 ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ. 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ರೀತು ಯಾದವ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್. ಮುಳಾನ್....

ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಂಝೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಕಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಂಝೀಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸವೆಂ ಕಾರಾರ್...

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಚಲಿ ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್’ಯಿ ತಿಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್!

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಇತ್ಲೊ ದುಷ್ಟ್ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ಕಾರೀ ದುಸ್ರೊ ಕೋಣ್’ಯಿ ನಾ. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಘಡ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಲಕ್ನೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ....

ಕರೋಡಾಂನಿ ಗೌರವ್ ಧನ್ ಲಾಭುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ತಾಲೆಂತ್’ವಂತ್ ಭುರ್ಗೊ

ಕರೋಡಾಂನಿ ಗೌರವ್ ಧನ್ ಲಾಭುಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ತಾಲೆಂತ್’ವಂತ್ ಭುರ್ಗೊ

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮೋಲ್ ಯೇವ್ನ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಐಐಟಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಗೌರವ್ ಧನ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿವಿಧ್ ಭಾತೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮಾಂಯ್ ದಿತಾತ್.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.