Lifestyle

ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

ವಿಟಾರಾ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಎಸ್.ಯು.ವಿ. ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕಂಪನಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಟಾರಾ ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಕರಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ....

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಚಾಲನ್

ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕಾಕ್ ಚಾಲನ್

ಇಂಡೋ-ಜಪಾನ್ ಒಟೋ ಉತ್ಪಾದನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ದೆಶಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಥಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಘಟಕ್ ಸುರು ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿಂ ...

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕಂಪನಿಂ ಮಧೆಂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಂಪರ್ ಒಫರ್ ಘೋಶಿತ್...

ಚೀನಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್

ಚೀನಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಚಡ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್

ಸಪ್ತಂಬ್ರ್ 21ವೆರ್ ಬೀಜಿಂಗ್-ಶಾಂಘಾಯ್ ಮಧೆಂ, ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 350 ಕಿ.ಮೀ. ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, 1,250 ಕಿ.ಮೀ'ಚೊ ಅಂತರ್ ಫಕತ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪೊಂವ್ಚೆಂ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್ ಚೀನಾ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಥಾವ್ನ್....

ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್

ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ 4ಜಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆತಾಂ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಂಗಾಂತ್ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಸ್ಕೂಟರಾವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ....

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಮೋಗ್?

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್, ರಂಗ್, ಜಾತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಲಾಗಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಸಂಬಂಧಾಂ ಮಧೆಂ...

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ಕಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ!

ವೆಳಾಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್...

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಮೋಟೋ ಎ4 ಪ್ಲಸ್!

ಮೋಟೊ ಎ4 ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾ. 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೊನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಫಕತ್ 9,999 ರುಪಯ್. ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹಾಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಂಪನಿ ಥೊಡೆ ಒಫರ್’ಯಿ...

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ರಂಗಾಂನಿ ಸುಜುಕಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿನ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಂಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ 48,193 ರುಪಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರುಮ್ (ದೆಲ್ಲಿ) ಮೊಲಾಕ್...

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೆನೊವೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ’ಮೊಟೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್’ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಹೊ ಫೋನ್ 6,999 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಸ್’ಚೇಂಜ್ ಒಫರಾಂತ್ ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ 499 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಷಣಾ ಡಿಲೀಟ್ ಕರಾ

ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೊರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ...

ಎಪಲ್?  ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

ಎಪಲ್? ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ…!

ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಕರುಂಕ್ ಎಪಲ್ ಉಪಕರಣ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್, ಐಪಾಡ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಶೆಂ ಎಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ...

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಜೂನ್ 30 ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ!?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ನಾಸೂನ್, ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ಅಸಂವಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಹರ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ...

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಆಯ್ಲೆಂ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ.

ಹೊಂಡಾ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ್ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಬಿ. ಶಾಯ್ನ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಮೊಟರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 60,914 ರುಪಯ್ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಲ್ಲಿ) ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪನಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. ಧೂಳ್, ದೊವ್ ತಸಲ್ಯಾ...

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ವಾರಾಕ್ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುರು

ಟಾಟಾ ಮೊಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಫ್. ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಒನ್’ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್’ಯೀ ಸುರು ಕೆಲಾ. 47.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ (ದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಥಾವ್ನ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್...

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ಜಿಯೋ VS ಏರ್’ಟೆಲ್

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿನ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ 4G ಡೇಟಾಯೀ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಏರ್’ಟೆಲ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ...

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಬಿ. ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್. ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಯೂಲ್ಯ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸಿಮ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್) ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್...

ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಅಸಾಮಿ

ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಪಾನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲಾಮಾಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್..!

ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ

ಸೆಕ್ಸಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ

ಜಪಾನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೋ ಟಿವಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ತಸ್ವೀರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ತಮಿಳಾಚಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪುತ್ಳಿ ನಮಿತಾ ಭಾರತಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.