Life Style

ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಆರ್ಸೊ!

ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಆರ್ಸೊ!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಆರ್ಸ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಡುಣೆ ತೀನ್ ಆರ್ಸೆ ಆಸ್ತಾತ್’ಚ್. ಸದಾಂಚ್ ತೋಂಡ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿಂ ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್...

ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೂತಾಂತ್ ಸ್ನಾನ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೂತಾಂತ್ ಸ್ನಾನ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಗಾಯ್ಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ತರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೂತಾಕ್’ಯಿ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯೆ ಶೆಣ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ವೆಳಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಜಾಲಾಂಕ್ ಆದಿಂ ಶೆಣಾಚೊ ಲೇಪ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂಯಿ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ತಿಚ್ಯಾ...

363 ಕೆ.ಜಿ. ಜಡಾಯ್ ಉಣೆ ಕೆಲಿ!

363 ಕೆ.ಜಿ. ಜಡಾಯ್ ಉಣೆ ಕೆಲಿ!

ಅತೀ ಚಡ್ ಮೊಟಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಜೀವನ್ ‘ಎಂಜೊಯ್’ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆತಾಂ ಬಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ! 454 ಕೆ.ಜಿ. ಜಡಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ತಿಚಿ ಆತಾಂ 91 ಕೆಜಿಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ!

ತುಮ್ಚೆಂ ಜೀನ್ಸ್ ಕಶೆಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?

ತುಮ್ಚೆಂ ಜೀನ್ಸ್ ಕಶೆಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?

ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಿ ಖುಶಿ! ಆಮ್ಚಾ ಕಬಟಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಾ ಜಮೊ ಆಸಾತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ವೆಗಿಂ ಮ್ಹೆಳಾನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧುಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಲ್ಯೆತ್!

ಕಾತಿಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪೊಪಾಯೆಚೆಂ ಫೇಸ್’ಪ್ಯಾಕ್

ಕಾತಿಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪೊಪಾಯೆಚೆಂ ಫೇಸ್’ಪ್ಯಾಕ್

ಪೊಪಾಯಾಂತ್ ಕಾತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಕೆಸಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ವಕ್ತಾ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯಿತ್ಯಾ ಸೌಂಧರ್ಯ್ ವರ್ಧಕಾಂನಿ ಪಪಾಯಿ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಪೊಪಾಯಿ ಕಾತಿಚಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ, ಜಾಗ್ರುತ್ !

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ, ಜಾಗ್ರುತ್ !

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸುರು ಜಾಲಾಂ! ಆಮ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಚೊರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಅಕೌಂಟ್’ಚ್ಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ… ಪುಣ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯ್’ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಬಾವ್...

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂತ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ತರ್, ಹೆಂ ವಾಚಾ…

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂತ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ತರ್, ಹೆಂ ವಾಚಾ…

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ ತುಮಿಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಪ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ತರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ತೆಂ ತುಮಿಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂತ್? ನಾಂ ತರ್ ಹೆಂ....

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಯಾಹೂ ಇ-ಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಂ!

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಯಾಹೂ ಇ-ಮೇಯ್ಲಾಕ್ ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾಂ!

ಇ-ಮೇಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ತರ್, ಪಾಸ್’ವರ್ಡ್ ಫಾಲಿಜೆಚ್ಚ್. ಪುಣ್, ಯಾಹೂನ್ ’ಅಕೌಂಟ್ ಕೀ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆನಿ ಐಫೋನಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಾಂನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕೀ ವಾಪಾರ್ನ್...

ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬೆಚೊ ಕಾಳ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ತ್!

ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬೆಚೊ ಕಾಳ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ತ್!

ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತುಮಿಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಆತಾಂ, ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ದಸರಾ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ...

ಸೊಭಿತ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಗೊರೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ: ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಖಿ

ಸೊಭಿತ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಗೊರೆಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ: ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಖಿ

ಕಾತ್ ಗೊರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಾಯ್ ನ್ಹಯ್, ಗೊರೆಂಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಖಿನ್...

ಲೈಕ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಸಂಗಿಂ ಹೇರ್ ಸ ಎಮೊಜಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್

ಲೈಕ್ ವಿಂಚವ್ಣೆ ಸಂಗಿಂ ಹೇರ್ ಸ ಎಮೊಜಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಒಪ್ಷನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಅನಿಕೀ ಸ ಹೇರ್ ಒಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸ್ಪೇನ್ ಆನಿ ಐರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಹೆ ನವೆ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೇರ್...

ವಿಪ್ರೀತ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ವಾಪಾರ್ತಲೆ ಹೆಂ ವಾಚಾ !

ವಿಪ್ರೀತ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ವಾಪಾರ್ತಲೆ ಹೆಂ ವಾಚಾ !

ತುಮಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್’ಗೀ...? ಇಂಟರ್’ನೆಟಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾಗೀ..? ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾತ್’ಗೀ..? ಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಳ್ಟಿಂ-ಸುಳ್ಟಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಫುಡೆಂ...

ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕತಾ ತ್ಯೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್: 60 % ಮುಂಬಯ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕತಾ ತ್ಯೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್: 60 % ಮುಂಬಯ್ ಯುವಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 60 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಂನಿ ಸಲಿಂಗ್ ಲೈಂಗಿಕತಾ ಎಕ್ಯೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ತಿನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಯುವಕಾಂನಿ ಲಿವ್‌-ಇನ್‌-ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ...

ಫಿಯೆಟ್’ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಕಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ಫಿಯೆಟ್’ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಕಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ಇಟಲಿ ಮೂಳಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ’ಫಿಯೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ’ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ’ಅಬಾರ್ತ್ ಪುಂಟೊ’ ಕಾರಾಚಿಂ ಎಕ್ಸ್’ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆಬ್’ಸೈಟಿರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಚೆ ಪಟಾಪಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ನವೆಂ...

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ!

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ!

ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಫೊಡಾಫಡಿಚೆಂ ಕಾಮ್. ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ಲೆಂ ಸಿಮ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಾಟ್’ಯೀ ಆತಾಂ ಬಂದ್...

ಅಂಬಾನಿ ಭಾವಾಂಥಾವ್ನ್ 4ಜಿ ಸೆವಾ

ಅಂಬಾನಿ ಭಾವಾಂಥಾವ್ನ್ 4ಜಿ ಸೆವಾ

ಅಂಬಾನಿ ಭಾಭಾವ್ ಮುಕೇಶ್ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ತೇಂಯ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಜನರೇಶನಾಚಿ 4ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚೆ...

ಏರ್ಟೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ’ಹರ್ ಸೆಕುಂದ್ ಬಿಲ್’ ಯೆವ್ಜಣ್

ಏರ್ಟೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ’ಹರ್ ಸೆಕುಂದ್ ಬಿಲ್’ ಯೆವ್ಜಣ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಿಪೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹರ್ ಸೆಕುಂದ್ ಬಿಲ್ ಯೆವ್ಜಣೆಖಾಲ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏರ್ಟೆಲಾನ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಕಾರ್, "ಪೇ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತತ್ವಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ಏರ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್...

ಡಸ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾಚಿ ಓರೊಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಡಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಿ

ಡಸ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾಚಿ ಓರೊಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಡಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಿ

ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಡಸ್ಟರ್ (ಎಸ್ಯುವಿ) ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಆಧುನಿಕ್ ಓರೊಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಡಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಿ ಭಾರತಾಕೀ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ಆರಂಭಿಕ್ ಮೋಲ್ 10 ಲಾಕ್...

ತುಮ್ಚಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಸ್ವೀಡನ್ ರಾನಾಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್!

ತುಮ್ಚಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಸ್ವೀಡನ್ ರಾನಾಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲು ಬರವ್ನ್ ದವರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತೀ ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್! ಆನಿ ತಿಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್’ಯೀ....

ಜಾಗ್ರುತ್! ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಡಿಸ್’ಲೈಕ್ ಇನ್’ಸ್ಟಾಲ್ ಬಟನ್ ದಾಂಬಿನಾಕಾತ್!

ಜಾಗ್ರುತ್! ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಡಿಸ್’ಲೈಕ್ ಇನ್’ಸ್ಟಾಲ್ ಬಟನ್ ದಾಂಬಿನಾಕಾತ್!

ಯೆದೊಳ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ’ಲೈಕ್’ ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿನವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ’ಡಿಸ್ ಲೈಕ್’ ಒಪ್ಶನ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್...

ಜಿ ಮೇಲ್, ಹಾಂತುಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ

ಜಿ ಮೇಲ್, ಹಾಂತುಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ

ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಗೂಗಲ್, ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಲಿ ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾವ್ಲತಾಯ್ ಆಸಾ...

ಕ್ಯೂ ರಾವೊನ್ ಐಫೋನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ರೋಬೋ

ಕ್ಯೂ ರಾವೊನ್ ಐಫೋನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ರೋಬೋ

ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಐಫೋನ್, ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಮೊಡೆಲ್ 6ಎಸ್ ಆನಿ 6ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಎಕಾ ರೊಬೋಟಾನ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಕ್ಯೂಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ಫೊನ್ ಮೊಲಾಕ್...

ಟ್ವಿಟರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್!

ಟ್ವಿಟರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್!

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 9 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಾ ಒಟ್ಟುಕ್ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್...

ಬೆನೆಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎನ್.ಟಿ. 600ಐ ಎಲ್.ಇ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಬೆನೆಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎನ್.ಟಿ. 600ಐ ಎಲ್.ಇ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಭಾರತಾಂತ್ `ಬೆನೆಲ್ಲಿ’ ನಾಂವ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಹಿ ಇಟೆಲಿಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ಪುರ್ವಿಲಿ ಬೈಕ್ ಕಂಪೆನಿ. 1911ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟೂ ವೀಲ್ಹರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ...

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ದಫ್ತರಾಂನಿಂಯ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತಾ!

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ದಫ್ತರಾಂನಿಂಯ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತಾ!

ಕಾಮೆಲಿ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ ಆಡ್ವಾರ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ...

ವೀರ್ಯ್ ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಐಫೋನ್-6 ಆಪ್ಣಾಯಾ!

ವೀರ್ಯ್ ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಐಫೋನ್-6 ಆಪ್ಣಾಯಾ!

ಐಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಡ್ಣಿ ವಿಕ್’ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ತುಮಿಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಚೀನಾಂತ್ ಐಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿಡ್ಣಿ ವಿಕಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ವೀಯ್ರ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ...

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವಾಯೆಚಿ ವೈಫೈ ಸೆವಾ !

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವಾಯೆಚಿ ವೈಫೈ ಸೆವಾ !

ಭಾರತಾಂತ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ internet.org ಸೇವಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕಾನ್ ಹಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆವಿನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಣೆಂ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್...

ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ’ಹೋಂಡಾ’ಚಿಂ 56,000 ಬೈಕಾಂ/ಸ್ಕೂಟರಾಂ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲಿಂ

ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ’ಹೋಂಡಾ’ಚಿಂ 56,000 ಬೈಕಾಂ/ಸ್ಕೂಟರಾಂ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲಿಂ

ದೇಶಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಟೂ-ವ್ಹೀಲರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಚ್ಎಂಎಸ್ಐ) ಹಾಂಣಿಂ, ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ 56,000 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್/ ಸ್ಕೂಟರಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ನವೊ ಧಾಖ್ಲೊ...

ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಶೋಂತ್ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಿಪ್ಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್

ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಶೋಂತ್ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಿಪ್ಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಶೋಂತ್, ಜಪಾನ್ ಮೂಳಾಚೊ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಗ್ರಿಪ್ಜ್ (Gripz) ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.