Konkani Awards

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಅರ್ಜ್ಯಾಂ/ಶಿಫಾರಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಟೊಪ್-3 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ (nominees), ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ...

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 6 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾ 9ವೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಅರ್ಜ್ಯೊ-ಸೂಚವ್ಣ್ಯೊ ಆಪಯ್ತಾ. ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.