Kitchen tips

ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ...!

ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ...!

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ. ಸೂಪ್ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಶಿಜಯ್ ಆನಿಂ ಮೀಟ್, ಗಾಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಾಲ್. ಚಡ್ ಚರಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.