Kerala

ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಚ್ಯೆರ್ ದಾವೊ!

ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಚ್ಯೆರ್ ದಾವೊ!

ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಸರ್’ಗೊಡಾಚೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಟಿ.ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಾವೊ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್...

‘ಕೇರಳ ಲುಂಗಿ ಗರ್ಲ್ಸ್’ ತಸ್ವೀರೆ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸತ್?

‘ಕೇರಳ ಲುಂಗಿ ಗರ್ಲ್ಸ್’ ತಸ್ವೀರೆ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸತ್?

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರಾರ್ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಘಾಲಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್...

ಜೂನ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ!

ಜೂನ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾ!

ಪಾವ್ಸಾಚೆರ್’ಚ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ರೈತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಖಂಚೊ ಮಹಿನೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಖಂಚಾಯಿ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್...

ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಆನ್’ಲೈನ್ ದ್ವಾರಿಂ ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕಾಂಚೊ ದಂದೊ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಿಸ್ ಆಫ್ ಲವ್’ ಆಯೋಜಕ್, ರಾಹುಲ್ ಪಶುಪಾಲನ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ರಶ್ಮಿ ನಾಯರ್ ಸವೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕೇರಳ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ...

ನೆವಿಚ್ಯಾ ಬೋಟಿರ್ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್

ನೆವಿಚ್ಯಾ ಬೋಟಿರ್ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿ ನೌಕಾದಳಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ ಸೈನಿಕ್ ದುಬಾವಾಸ್ಪದಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. 53 ವರ್ಸಾಂಚೊ ನಾಯಕ್ ಶಿವದಾಸನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ಮರಣ್...

ಕೇರಳಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ ಓ. ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲಾನ್

ಕೇರಳಾಂತ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ ಓ. ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲಾನ್

ಕೇರಳ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ತರ್ಫೆನ್ ಉಬೊ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ ಓ. ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲ್, ಮೆಮೊಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. 86 ವರ್ಸಾಂಚಾ ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್...

ಕೇರಳಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀಶಾಂತ್!

ಕೇರಳಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀಶಾಂತ್!

ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಫಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿನ್ ನಿರ್ದೋಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ.ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ನಿರ್ಭಂದ್ ಕಾಡುಂಕ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೇರಳಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚಾ ಚುನಾವಾ ಖಾತಿರ್ ಬಿಜೆಪಿ ತರ್ಫೆನ್ ತಿರುವನಂತಪುರಾಂತ್...

ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ…?

ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವ್ಹೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ…?

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಹಂತ್. ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆ ಸವೆಂ ಕಾಲ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮತ್’ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್...

ಕಣ್ಣೂರ್’ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನಾಝಿಲ್, ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ತಾ!

ಕಣ್ಣೂರ್’ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನಾಝಿಲ್, ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ತಾ!

ಖಂಚಾಯಿ ಬೌಲರಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಆನಿ ತ್ಯೆಂಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂನಿ. ಪುಣ್, ಪೋರ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ 19 ವರ್ಸಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ನಾಝಿಲ್...

ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಮಸೀದಿನ್ ಮೊಡ್ಲೊ…

ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಮಸೀದಿನ್ ಮೊಡ್ಲೊ…

ದಿವ್ಳಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಭಾರತ್’ಬರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಚಳುವಳ್ ಚಲ್ತಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶನಿಸಿಂಗಾಣಪುರ ದಿವ್ಳಾಂತ್, ಶಬರಿಮಲೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚೆ....

ಮೊರ್ಣಾ ವಿದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ!

ಮೊರ್ಣಾ ವಿದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ!

ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್’ದಾರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಮೊರ್ಣಾ ವಿದಿ ಕರ್ನ್ ದು:ಖಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್....

ಹಸ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ! ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್

ಹಸ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ! ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್

ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಶಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್. ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಸೆಲ್ಫಿ. ಮಾಗಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ....

ಉದ್ಕಾಚಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಡಿಚೆ ಅಂಗಾಂಗ್!

ಉದ್ಕಾಚಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಡಿಚೆ ಅಂಗಾಂಗ್!

ಕಾಲ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ಫುಟಯ್ತಾನಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾತಾನಾ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್, ಆಂಗಾಂಗ್ ಥೊಡೆ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್....

ಕೇರಳಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಪಟಾಕಿ, ಖಜ್ನೆ ಪುಟಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಕೇರಳಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಪಟಾಕಿ, ಖಜ್ನೆ ಪುಟಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಪೊರ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲಂಚ್ಯಾ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಟಾಕಿ ಆನಿ ಖಜ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ ಸುಮಾರ್ 110 ಜಣ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲ್ಲೆ ಆನಿ 300ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ. ತಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಹೈ ಕೊಡ್ತಿನ್....

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 89 ಭಕ್ತ್ ಮೆಲೆ

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 89 ಭಕ್ತ್ ಮೆಲೆ

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಾಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರವೂರ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 89 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಕ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 300 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸನ್ವಾರಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್ ದೆಡಾ ವರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್....

ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಶೊಕ್ ಜಾತೊಲೊ

ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಶೊಕ್ ಜಾತೊಲೊ

ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ವ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ, ಇನಾಮಾ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಇನಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೊಕ್ ಜಾತಲೊ. ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲಕ್ಕಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ....

ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಡೆಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್’ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಡೆಂ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್’ಚ್ ಮೆಳ್ಳಿ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ವ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 50 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟಿಚೆರ್ 1 ಕರೊಡ್ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಆತಾಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್...

ಬೈಕ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!

ಬೈಕ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನಿ ಬೈಕ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೈಕ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟಾಂ ಐಎಸ್’ಐ ಮಾರ್ಕಾಚಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಶಿಂನಿ ದುಡು ಮೆಳ್ಳೊ!

ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಶಿಂನಿ ದುಡು ಮೆಳ್ಳೊ!

ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಾತ್ ಬರ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ? ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಕ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ...

ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್, ಹೊಕ್ಲೆ ಸವೆಂ ಪಾದ್ರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೊವ್ಳೆ!

ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್, ಹೊಕ್ಲೆ ಸವೆಂ ಪಾದ್ರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೊವ್ಳೆ!

ವಿಚಿತ್ರ್ ತರಿ ಸತ್, ಜೊವ್ಳಿ-ಜೊವ್ಳೆ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾಮುಲಿ. ಸಬಾರಾಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ನವ್ರೆ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಜೊವ್ಳೆ ಜೊವ್ಳಿ ನ್ಹಂಯ್, ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜೊವ್ಳೆ ಜೊವ್ಳಿಂಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.....

ಬೈಕ್, ಆಟೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಸ್ತಿಚೊ ಖೆಳ್!

ಬೈಕ್, ಆಟೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಸ್ತಿಚೊ ಖೆಳ್!

ಹಸ್ತಿಕ್ ಅಮಾಲ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ತಾ ತೆಂ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಮಾಲ್ ಚಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಸ್ತಿನ್ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಪೂಡ್ ಪೂಡ್ ಕೆಲಾಂ!...

ಕಣ್ಣೂರು ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ತಯಾರ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಮಾರ್?

ಕಣ್ಣೂರು ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ತಯಾರ್: ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಮಾರ್?

ಮಲಬಾರ್ಚೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆ ಯೋಜನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೇರಳಾಚೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಫೆಬ್ರೆರ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್....

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮನ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ !

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮನ್ ಕಡಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ !

ಹೆಂ ಏಕ್ ಹೃದಯ್ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಡಿತ್. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಅಜೂನೀ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಘಡಿತಾಚಿ ಖಬರ್ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಕೇರಳಾಚೊ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್...

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಶಬರಿಮಲೈ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್’ಯೀ ಉಗ್ತೆಂ!

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಶಬರಿಮಲೈ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್’ಯೀ ಉಗ್ತೆಂ!

ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವ ಹೇರ್ ಕಡೆನ್ ತರ್ನಾಟೆ, ದಾದ್ಲೆ ದಸಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಲುಂಗಿ, ಬನಿಯನ್, ಇತ್ಯಾದಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೇರಳಾಂತ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಶಬರಿಮಲೈ ಅಯಪ್ಪಾಚೆ ಮಂದಿರ್...

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸವೆಂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ

ಪಠಾಣ್’ಕೋಟಾಂತ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಗಾಂವ್ ಯೆಲಂಬೆಲಸರಿಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾಸವೆಂ ತಿರ್ಸಾಲಿ. ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವಿಶೇಸ್...

100 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಜಟಾಯು ಉದ್ಯಾನ್

100 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಜಟಾಯು ಉದ್ಯಾನ್

‘ದೆವಾಚಿ ಭುಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ್ ವಾಡಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ರಾಮಾಯಣಾಂತ್ ರಾವಣಾಚ್ಯಾ ಧಾಡಿರ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಜಟಾಯು ಸುಕ್ಣೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಡ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಕೇರಳ...

ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ

ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಗಮೋನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್, ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಆಸೂನ್, ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ಕಾರಣ್...

ಆಪ್ರೂಪಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾಜಾರ್

ಆಪ್ರೂಪಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾಜಾರ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕಾಜಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆತುರಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್...

ಕೇರಳಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ SIಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕಾಲೊ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕೇರಳ MPಚಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ?

ಮುನ್ನೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾನಾ ಕೇರಳಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಕೆ. ಸುಧಾಕರನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಲಾಯ್ಲಾ.

ಕೇರಳಾಂತ್ ಘರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಹನಾಂ

ಕೇರಳಾಂತ್ ಘರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಹನಾಂ!

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಇತರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ವಾಹನಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಆಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ 1990 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಹನಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಚಡ್ಲಾ.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.