Karnataka Politics

ರಮಾನಾಥ್ ರೈ'ಕ್  ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ? : ಸಿ.ಎಮ್.

ರಮಾನಾಥ್ ರೈ'ಕ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ? : ಸಿ.ಎಮ್.

ಅರಣ್ಯ್ ಖಾತ್ಯಾ ಸಚಿವ್ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಹಾಕಾ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್, “ರಮಾನಾಥ್ ರೈ'ಕ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ?” ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾ. ಆನಿಕೀ ....

ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಲೊ

ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಲೊ

ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ವತಾ: ಖಾಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾಲೊ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ...

ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರಾ: ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರಾ: ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂನಿ, ಸ್ವಾಯತ್ತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಂ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿ ವಿಶಿಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ...

ಸಂಸದ್ ಅನಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಸಂಸದ್ ಅನಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲಿ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಅನಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸದ್ ಅನಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಕಾಮಾಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ಎಕಾ ವಿವಾದಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಾ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ 100 ಠಕ್ಕೆ ಆರಕ್ಷಣ್

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ 100 ಠಕ್ಕೆ ಆರಕ್ಷಣ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿಂ ಗೈರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾಮ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೊ. ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರ್ ವಿಭಾಗಾನ್, ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ...

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚ್ಯೆರ್ ಮಾನ್ ನಷ್ಟ್ ದಾವೊ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚ್ಯೆರ್ ಮಾನ್ ನಷ್ಟ್ ದಾವೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೀಲಾಚೊ ಸಾಂಕೊವ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾಂಕೊವ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜೊರ್ಜ್ ಹಾಕಾ 400 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾನ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲೊ...

ಹೆಚ್. ವೈ. ಮೇಟಿನ್, ಮಂತ್ರಿಪಣಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ!

ಹೆಚ್. ವೈ. ಮೇಟಿನ್, ಮಂತ್ರಿಪಣಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ!

ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಂಗಿಚ್ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೆಲ್ಯಾ, ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿಂ ಹಾಚಿ ಸಿ.ಡಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಚ್. ವೈ ಮೇಟಿಚ್ಯೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲೊ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಜರ್ ಹಿ ಸಿ.ಡಿ. ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಆಜ್ ತಿ ಸಿ.ಡಿ. ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಕಳ್ತಚ್ ಮೇಟಿನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ...

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ವ ಕಾಳೊ ದುಡು ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ರೈತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್...

ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಇನಾಮ್

ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಇನಾಮ್

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ 11 ಹಜಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಮಾಚಿ ಭಡ್ತಿ. ಸಾದೊ ಪೆದೊ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಪೆದೊ, ಮುಖ್ಯ ಪೆದೊ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ ಘೆತೆಲೆ...

ಫಟ್ಕಿರ್ಯ್ಯಾ ಜಾಹಿರಾತಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ

ಫಟ್ಕಿರ್ಯ್ಯಾ ಜಾಹಿರಾತಾಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ

ಫಟ್ಕಿರೆ ಭರ್ವಸೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಹಿರಾತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಆಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ...

ಒತ್ತಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್: ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಒತ್ತಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್: ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾರಿಚ್ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸತತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆನಿಂ ಕಾಮಾಚೊ ಒತ್ತಡ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರಿಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ಜೀವನಾಂತ್ ನಿರಾಶಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜೀವನಾಕ್...

ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

‘ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪತಿಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾಕಡೆಂನ್’ಗೀ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಣಾಲೊ...

ದೇಶಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪರಂ

ದೇಶಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪರಂ

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಾತಾ ರಾತಿಂ 500 ಆನಿಂ 1000’ಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ನ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯಚೊ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ....

ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ

ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ

ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಂತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಆತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ವಾಡಯ್ಲಾ...

ಮಂತ್ರಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆ 2.5 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲೆ!

ಮಂತ್ರಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆ 2.5 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲೆ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಧಾನ್ ಸೌದಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಂತ್ರಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆ 2.5 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಧಾರ್’ವಾಡ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಕೀಲಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ತೀನ್ ಬೊಕ್ಸ್ ದುಡು ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಹೊ ಎಕಾ ಮಂತ್ರಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೊ...

ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಸ್; ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿರೋಧ್ ಲೊಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ದೂರ್

ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಸ್; ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿರೋಧ್ ಲೊಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ದೂರ್

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ರಾಜಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿಂ ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿರೋಧ್ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಸಿ ಸಂಬಂಧಿ ಲೊಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಪರತ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರೋಪಾ ಖಾಲ್ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ವಿರೋಧ್ ವಕೀಲ್...

ಕಾವೇರಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ರೈತಾಂಕ್ ಉದಾಕ್

ಕಾವೇರಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ರೈತಾಂಕ್ ಉದಾಕ್

ಕಾಲ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜಮತೆಂತ್ ಕಾವೇರಿ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೈತಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃಷೆ ಖಾತಿರ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಮತಿಚ್ಯೆರ್ ಕಾವೇರಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಕೇವಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ...

ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್  ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಕಾವೇರಿ ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂಧಿಜಿಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಝಗಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗಾಂಧಿ ಭವನಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ...

ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೆಗೌಡ ಕಾವೇರಿ ಖಾತಿರ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ!

ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೆಗೌಡ ಕಾವೇರಿ ಖಾತಿರ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ!

ಕಾವೇರಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೆಗೌಡ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಮುಕಾರ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ಪುತಲಿ (Statue) ಮುಕಾರ್ ಉಪಾಸಾಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಮಿಳಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾಂವ್...

ರಾಜಿನಾಮೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಪತ್ರ್

ರಾಜಿನಾಮೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಪತ್ರ್

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಬಾರಿಚ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಆಸೊನ್, ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಪಡಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗಿ ರಾಗಾನ್ ತಿಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಹೆರಾಂಕ್...

ಕಾವೇರಿ ಖಾತಿರ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಬಂದ್

ಕಾವೇರಿ ಖಾತಿರ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಬಂದ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಥಾವ್ನ್ ಕಾವೇರಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ 30 ಆಗೋಸ್ತಾಕ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಸರ್ವ್ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ರೈತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊಯಿ ದಿಲಾ...

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಕ್ ಉದಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ತಮಿಳ್’ನಾಡುಕ್ ಉದಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ಕಾವೇರಿ ನಂಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಬಾರೀ ಉಣೆ ಆಸೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್’ಚ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಮಿಳ್’ನಾಡುಕ್ ಉದಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಪೊಲಿಸ್’ಯಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್!

ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಪೊಲಿಸ್’ಯಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಆರೋಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕರೊಡಾ ವಯ್ರ್ ದುಡು ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಕ್ ಪುಷ್ಟಿ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೆ ದಿಶಿಂ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಣಿಪಾಲ್...

ನಗರ್ ವಿಕಾಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೆಂ

ನಗರ್ ವಿಕಾಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜೊರ್ಜಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೆಂ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ ಗಣಪತಿನ್ ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೊಡ್ಜಾಂತ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಕಾಗ್ದಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜೊರ್ಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ವರಿಷ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ...

ಆರ್ಡರ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಆರ್ಡರ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸರ್ಕಾರ್ ತಾಂಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್...

ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಆದೇಶ್ ದಿತಾ?

ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಆದೇಶ್ ದಿತಾ?

ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚೊ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅರಸಿಕೆರೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖುನಿಯೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಚೊ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ...

ಲಕ್ಜುರಿ ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಲಕ್ಜುರಿ ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪೂರ್ವ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾ, ಆತಾಂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಪೂರ್ವ್ ಮಂತ್ರಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿನ್ ಏಕ್ ಕರೊಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಲಕ್ಜುರಿ ಟೊಯೊಟಾ ಕಾರ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಪ್ರಾಡೋ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ....

ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವ್ ಫಲಿತಾಂಶ್…!

ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವ್ ಫಲಿತಾಂಶ್…!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತೆಚ್ಯಾ 25 ಸ್ಥಾನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚುನಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ತಾಚೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್’ಗಾರಾಂಚೆಂ ಶೆಂಖಾರೆಂ ಫುಲ್ಲೆಂ! ಚುನಾವಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತೊ ಮತ್’ಭೇದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್...

ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ ಭಾರೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ!

ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ ಭಾರೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ!

ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಾಕ್ ನಾಂವಾ ಪತ್ರ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಜ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಡಿಕೇರಿಂತ್ ಭಾರೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಚಲ್ಲ್ಯೊ. ಜೆಡಿಎಸ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಉಡ್ಡುನ್, ನಿಮಾಣೆಂ ದೊಗಾಂನಿ ನಾಂವಾ ಪತ್ರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್...

ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನಲಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಕುರಾಡ್!?

ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನಲಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಕುರಾಡ್!?

ಮೂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿಚ್ಯೆರ್ ಆನಿಕ್’ಯೀ ಲೋಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಕ್ ಬಾರೀ ರಾಗ್. ಟಿ.ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಭವಿಶ್ಯ್ ಜ್ಯೋತಿಷಾಚ್ಯೆರ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.