Karnataka Police

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ನವೊ ಐ.ಜಿ.ಪಿ  ಜಾವ್ನ್ ಆರ್. ಕೆ. ದತ್ತಾ

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ನವೊ ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್. ಕೆ. ದತ್ತಾ

ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಓಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ನಾಂವಾಂ...

ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ

ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ

ಡ್ರ್ಯಾಗರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪುಟ್ಟೇನ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಪುಟ್ಟೇನ ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣ್ಯಾಚೊ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೆಂದ್ರ ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಶಿಬಂದಿ ರಾತಿಂ ವಾಹನಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟಿವಾಚ್ಯೆರ್ ದೋಗ್ ಆಯ್ಲೆ...

ಎಸ್.ಐ. ಮೆಳೊನ್ 7 ಪೊಲಿಸ್ ಖೈದ್: 16 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಜಪ್ತ್

ಎಸ್.ಐ. ಮೆಳೊನ್ 7 ಪೊಲಿಸ್ ಖೈದ್: 16 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಜಪ್ತ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪೀಣ್ಯ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಸಬ್’ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ನ್ 7 ಜಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ದುಡು ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ...

ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್ಲೆ

ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್ಲೆ

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವಿಚಾರಣ್ ನೀಬಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆ 8 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಲುಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರಾತಿಂ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರಾಕ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ, ಗಿರಿನಗರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ "ದಾಖ್ಲೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಶೆ ಸಾಗ್ಸಿತಾತ್; ಠಾಣ್ಯಾಕ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ!

ಪೋರ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನ್ಯೆಕಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚಿ ಧಾಡ್...

ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಕೋಲಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್, ಸ್ವತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವರಾನ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್...

ಚೊರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಚೊರಿ ಕೆಲಿ!

ಚೊರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಚೊರಿ ಕೆಲಿ!

ವೊಂಯ್’ಚ್ ಉಟೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹಿ ಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚೊರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗೊಯಾಂತ್ ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.’ಚೊ ಹೆಡ್ ಕೊನ್ಸ್’ಟೇಬಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಪೆದೊ ಗಜೇಂದ್ರ, ತಾಚ್ಯೆ ಮಿತ್ರ್ ಸಾದಿಕ್...

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ ಟಿಕೆಟಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ ಟಿಕೆಟಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ಲ್ಯೊ

ಅನ್ನಾಡ್’ಪಣಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯೊ ಟಿಕೆಟಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಯಾಮಾಂತ್ ಅಭಿಲಾಶ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಪುಲಿ ಮುರುಗನ್ ಚಿತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪಯ್ಲೊ ಶೋ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆರ್ ಲಾಠಿಮಾರ್; ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ.ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆರ್ ಲಾಠಿಮಾರ್; ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ.ಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಸೈನಾ ವಿರೋಧ್ ‘ಆಜಾದಿ’ ನಾಂವಾರ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ರಾಗಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಆನಿಕ್’ಯಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಅಸಹಕಾರ್ ಚಳುವಳ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಠಿಮಾರ್...

ಗೋರಕ್ಷಣ್ ನಾಂವಾನ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ: ಎಸ್ಪಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ

ಗೋರಕ್ಷಣ್ ನಾಂವಾನ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ: ಎಸ್ಪಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ

ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯಿ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕಾನೂನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆರ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ನವೊ ಎಸ್ಪಿ ಅಣ್ಣಾಮಲ್ಯೆ ಹಾಣೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ!

ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ!

ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಸಲೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಸೊನ್ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುನ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.