Internet

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ’ಗೂಗಲ್ ತೇಝ್’

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ’ಗೂಗಲ್ ತೇಝ್’

ಭಾರತಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತೆ ಸೆವಾ ’ತೇಝ್’ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಚಿವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ....

ವೈ-ಫೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ!

ವೈ-ಫೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ!

ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ವೈ-ಫೈ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ನಾ. ಎಮ್.ಐ.ಟಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಂಶೋಧಕಾಂಚ್ಯಾ...

ಯಾಹೂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಿಕ್ರಿ ಜಾಲೆಂ!

ಯಾಹೂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಿಕ್ರಿ ಜಾಲೆಂ!

ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆ ಯಾಹೂ.ಕೊಮ್, ಹ್ಯಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಕ್ ವೆರಿಜಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಂಣಿಂ 33,000 ಕರೊಡಾಂಕ್ ಖರೀದ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಬೊ ಪಡ್ಲೊ...

ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!

ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಕೈಪ್, ವೈಬರ್ ಖಾತೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಿಧಾ ದ್ವಾರಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಸುವಿಧಾ ಯೆತಾ...

ಭಾರತಾಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಜಾಣಾಂತ್?

ಭಾರತಾಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಜಾಣಾಂತ್?

ಭಾರತಾಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ, ಹಿ ಖಬಾರ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ತಾಂತುಂಯಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್. ಸುಮಾರ್ 20 ಕರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾಂಚೆಂ ವೆಬ್’ಸೈಟ್ ಪಳೆನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾಂಚೆಂ ವೆಬ್’ಸೈಟ್ ಪಳೆನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಅಶ್ಲೀಲ್ ಪಿಂತುರಾಂ ವಾ ವೆಬ್’ಸೈಟಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್...

9 ರುಪ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್’ಬರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್!

9 ರುಪ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್’ಬರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಸ್ಮಾಟ್ ಫೊನಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಹೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸವ್ಲತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಆತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸವ್ಲತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್...

Facebook ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರವ್ನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್

Facebook ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್: ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾಮಾಕ್

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಫುಡೆಂ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆ ದೋಗ್ ಕಾಮೆಲಿ ಪರತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಯಾತ್.

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಜೆಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವೀಡಿಯೊ

ವೀಡಿಯೊ: ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಜೆಚ್ಚ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್ ನರ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಹೊ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೊಲೊ. ತುಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಯೀ ಶೇರ್ ಕರಾ...

ಇ-ಮೇಲಾಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ

ಇ-ಮೇಲಾಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ

ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಸೊಫ್ಟ್ ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ ರೇ ಟಾಮ್ಲಿನ್‍ಸನ್ ಹಾಣೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಾಚೆಂ ಸೊಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ಮೈಲಾ ಫಾತರ್ ರಚ್ಲೊ.

Facebook to delete fake profiles?

Facebook: 83 ಮಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ

ಆತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ 955 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೋಕ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ 83 ಮಿಲಿಯನ್ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲಾಂ...

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂಕ್ ರೀಗ್ ದಿತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಮತಿಂತ್ ದವರಿಜೆ. ತುಮಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತಾತ್ ಪಳೆ, ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಉಪಾದೆಸ್

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಉಪಾದೆಸ್

ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಕಾತ್, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಕಿತ್ಲೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಕೆನ್ನಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಕಸಲೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಫೇಸ್ ಬುಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ತಶೆಂಚ್ಚ್.

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.