International

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾ: ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟ್!

ರಶ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೊಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 20 ವಯ್ರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್’ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದೋನ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಐಇಡಿ ವಾಪರ್ನ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ!

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಸೊದುನ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ 65 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜೋಸ್ ಮಾರಿಯೆನಾ ಕಾರ್ತೊಲೊಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮಾರಿಯೆನಾಕ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದಾ ಆಸ್ಚೆಂ ತೇಲ್...

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ಹೆಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ'ಚೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾ

ವಿದೇಶಿ ಕುಶಾಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ ಐವಜ್ ದೀಂವ್ನ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಹೆಚ್-1ಬಿ ತ್ವರಿತ್ ವೀಸಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್...

 45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

45 ವರ್ಸಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಎಜಿಪ್ತಾಚಿ ಸಿಸಾ ಅಬೌ ಡೌ ಎಲ್ ನೆಮ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್. 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿಸಾಕ್...

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಒಬಾಮಾಕ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್

ಸಿ. ಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 12ವೊ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ...

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ ಖೈದ್!

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೊರಿಯಾ'ಚೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್, ಕರೋಡ್'ಪತಿ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆರೋಪಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ (ಸುಕ್ರಾರಾ) ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೇ ವೈ ಲೀ'ಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಬಂದೆಸಳೆಕ್...

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್

ಯು.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬುದ್ವಾರಾ, ವ್ಹಾಯ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ತಲೊ. ಹ್ಯೆ ಭೆಟೆಂತ್ ತೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಮಧೆಂ...

ಹೆಂ ಬಸ್, 15 ಸೆಕುಂದಾಂ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 2 ಕಿ.ಮೀ ಧಾಂವ್ತಾ!

ಹೆಂ ಬಸ್, 15 ಸೆಕುಂದಾಂ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 2 ಕಿ.ಮೀ ಧಾಂವ್ತಾ!

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಚಾರಾಂತ್ ನವಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಿನೆವಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಬಸ್ಸಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ತೆಲಿಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಪಂದ್ರಾ ಸೆಕುಂದಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್...

ಒ.ಟಿಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿಂ ನರ್ಸಾಚೆಂ ಡಾನ್ಸ್!

ಒ.ಟಿಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿಂ ನರ್ಸಾಚೆಂ ಡಾನ್ಸ್!

ದಾಕ್ತೆರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ಸರ್ಜರಿ ಕರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ನರ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ...

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದಿತಾ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದಿತಾ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಟ್ಲಾಂಟಾಚಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 36 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾ ಖಂಯ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್...

555 ದೀಸ್ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೊ ಜಿಯೆಲಾ!

555 ದೀಸ್ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೊ ಜಿಯೆಲಾ!

ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ನ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ 25 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಹೆಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ! ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ತರೀ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತ್ಯೆಂಯಿ...

ಬೊಂಬಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಈಜಿಪ್ತ್ ಏರ್’ಲೈನ್ಸಾಚೆ ವಿಮಾನ್, ಉಬ್ಜೆಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ!

ಬೊಂಬಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಈಜಿಪ್ತ್ ಏರ್’ಲೈನ್ಸಾಚೆ ವಿಮಾನ್, ಉಬ್ಜೆಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ!

ಈಜಿಪ್ತ್ ಏರ್’ಲೈನ್ಸಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಜೆಂ ಕೈರೊ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಾಚಾ ಬೀಜಿಂಗಾಕ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಬೊಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಮ್ಕೆಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್, ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಉಬ್ಜೆಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್...

ಉದ್ಯಮಿನ್ 3.30 ಕರೊಡ್ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ!

ಉದ್ಯಮಿನ್ 3.30 ಕರೊಡ್ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬ್ರಾಂ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬ್ರಾಚೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಏಲಮ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ನಂ.1 ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 3.30 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್...

ಘಾನಾ ದೇಶಾಂತ್, ಫೇರ್’ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲೊ

ಘಾನಾ ದೇಶಾಂತ್, ಫೇರ್’ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲೊ

ಗೊರೆ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಹುಷಾರ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ, ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಘಟಕಾಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಚಡಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್’ಯಿ ಪಿಶ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಅಸಲ್ಯಾ...

ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾರ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ

ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾರ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ

ಹಾತ್’ಬರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಎಜೆಂಟಾ ಮಾರಿಫತ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಎಜೆಂಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸಾ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ. ಹೈದಾರಾಬಾದ್’ಚೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾ...

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಹ್ಯಾ ನಾರಿಂಚೆ ಸತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ!

ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಾಚಿ ವರ್ದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಲೈಂಗಿಕತಾ ಆನಿ ಲಿಂಗಾವಿಶಿಂ ಪರ್ನಿ ಕಲ್ಪನಾಂ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ನವ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಖುಶಿ...

ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್..!

ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್..!

21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸವೆಂ ಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ. ಜುವಾನ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವರ್ಸಾಂ 16 ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಾಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆವಯ್ಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್...

ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಕರೊಡಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ!

ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಕರೊಡಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ!

ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಗರ್ಜ್, ತಾಂತುಯಿ ಜಿವಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಘೆತಾತ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜ್ಯೂಕರ್’ಬರ್ಗ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊ....

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್, ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್, ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತಾಪರಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಿಂ 2 ಲಾಖ್ 40 ಹಜಾರ್ ಪೌಂಡಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 22.80 ಕರೊಡಾಚೆಂ, ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಫೆರಾರಿ ಕಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. 5000 ಪೌಂಡಾಂ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್....

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ’ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆ ಪಿಶೆಂ’ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ’ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆ ಪಿಶೆಂ’ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನಿ ಟ್ವೀಟರ್ ಸವೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಆಜ್ ಜೀವನಾಚೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ಅಂಗ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಂತುಂಯಿ ಯುವಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಗಮನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ದಿತಾತ್ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ವಡಿಲಾಂಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ....

ಭಾರತಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ತಾ?

ಭಾರತಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ತಾ?

ಭಾರತಾಂತ್ ವೇಶ್ಯದಂದೊ ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೇಂದ್ರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ! ದಿಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ವೇದ್ ಪಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಎಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ …

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಎಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ …

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ್ ದೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಾ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ನಾಂತ್. ಒರ್ಥೊಡೊಕ್ ಜುದೆವ್ ಕನ್ಸರ್ವೆಟಿವ್ ಜುದೆವ್ ಆನಿ ಒರ್ತೊಡೊಕ್ಸ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾಎಕ್ವಟಿತ್ ಜುದೆವ್ ಸಮಿತಿನ್

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಹಸ್ತಿಚೆಂ ಬಳ್?

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಹಸ್ತಿಚೆಂ ಬಳ್?

ಆಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 42 ಆತಂಕಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಿಂಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ...

ಕಾಂಡೋಮ್ ವಿಕ್ರಿಂತ್ ವಾಡಾವಳ್!

ಕಾಂಡೋಮ್ ವಿಕ್ರಿಂತ್ ವಾಡಾವಳ್!

ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡ್ಚಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ದೂರ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚೀನಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ...

ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಕನ್ವಡ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜಯ್!

ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಕನ್ವಡ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜಯ್!

ಸರ್ಗ್ ಜೊಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜುದೆವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಥಿಯೊಲೊಜಿಸ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಯೆದೊಳ್ ಥಿಯೊಲೊಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಸರ್ಗ್ ಮೆಳಾಜೆ ವ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಏಕ್ ನಾಜೂಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ...

ಭಾರತ್ – ಯುಕೆ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ

ಭಾರತ್ – ಯುಕೆ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ

3 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡೇವಿಡ್ ಕೆಮರೂನ್ ಹಾಣಿಂ, ಸರಾಸರ್ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಸ್ಕತ್...

ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರಾಖಾತಿರ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಮೊಕದ್ದಮ್ ಘಾಲೂಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್

ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರಾಖಾತಿರ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಮೊಕದ್ದಮ್ ಘಾಲೂಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್

ಭಾರತಥಾವ್ನ್ ಅಪರ್ಸುನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ವೆಳಾರ್, ಬ್ರಿಟನ್‌ ರಾಣಿ’ಚೆಂ ಮುಕುಟ್ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, 105 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌’ಚ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಗಾತ್ರಚ್ಯಾ, 10 ಕೊರೊಡ್ ಪೌಂಡ್‌ ಮೌಲ್ಯ’ಚ್ಯಾ, ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರ್ ವಾಪಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬ್ರಿಟನ್‌...

ರನ್ ವೇ’ಚ್ಯೇರ್ ಉಜ್ಯಾನ್ ಜಳ್ಳೆಂ ವಿಮಾನ್ !

ರನ್ ವೇ’ಚ್ಯೇರ್ ಉಜ್ಯಾನ್ ಜಳ್ಳೆಂ ವಿಮಾನ್ !

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಆವ್ಘಡಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಎಕಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್ 20’ಚ್ಯಾಕೀ ಅಧೀಕ್ ಲೋಕ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್...

ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಸೌದಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್

ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಸೌದಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್

ಬೀರತ್ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಭಾರೀ ಡ್ರಗ್ ಧಂದೊ, ಭದ್ರತಾ ಶಿಬಂದೆನ್ ಧರ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸಂಭಂದಿತ್, ಸೌದಿಚೊ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ಬಂಧಿತ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.