Insurance

ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ವಿಮಾ ಪೊಲಿಸಿ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಜೀವ್’ವಿಮೊ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ....

ಅಕ್ತೋಬರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ

ಅಕ್ತೋಬರ್ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ

ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಮೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚಾ. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಇ-ಎಕೌಂವ್ಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಮೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇ-ಎಕೌಂವ್ಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಜಯ್. ವಿಮೊ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮೊ...

ವಿಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲೊ!

ವಿಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲೊ!

ವಿಮ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕಿತಾಪತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಅವ್ಘಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ವಿಮ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಹಾತ್’ಚ್ ಕಾತರ್ಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾನೊಂಯ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.