Inspirational

ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್’ಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್’ಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸಮಾಜೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್ನ್ 45 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಒಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೋನಾಲ್ಬೇನ್ ಜೋಧಾ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.