Indo-Pak War

ಭಾರತಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಖಂಯ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್!

ಭಾರತಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಖಂಯ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್!

ಭಾರತಾ ವಿರೋಧ್ ಝಜಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫಾನ್ ಆನಿಂ ಸೇನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲಾಂ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗಡಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯೆರ್ ಭಾರತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿ...

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ 11 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ 11 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಮಚ್ಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂನಿ ಭಾರತೀಯ್ ತೆಗಾಂ ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಚ್ಚಲ್, ಪೂಂಚ್ ಆನಿ ರಾಜೌರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಕಠೀಣ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್ಲಿ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪ್ಲಿ!

ಸೆಜಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ನೀಚ್ ಬೂದ್ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಮಂಡೊನಿ ತೆಗಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲಾಂ. ತಾಂತು ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿಚ್ ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ತಾಂಣಿಂ...

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಕ್ 7 ಜಣ್ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕ್ ಮೆಲೆ

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಕ್ 7 ಜಣ್ ಪಾಕ್ ಸೈನಿಕ್ ಮೆಲೆ

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಬರ್ ಪ್ರದೇಶಾ ಲಾಗಿಂ ಗಡಿಚ್ಯೆರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯೆ ಸುಮಾರ್ 7 ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸೀಸ್ ಫಾಯರ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರ್ನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ 7 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.