Indira Canteen

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್’ಯೀ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್’ಯೀ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸೆರ್ವುನ್ 5 ಪ್ರಮುಖ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.