Indian Politics

ಯೋಗಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ'ಚೆಂ ಕಸ್ರತ್!

ಯೋಗಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ'ಚೆಂ ಕಸ್ರತ್!

ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ'ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೆಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆನಿಂ ಉಪಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್...

ಹೆಂ 'ಶೇರ್-ಶಾಯರಿ ಬಜೆಟ್': ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಹೆಂ 'ಶೇರ್-ಶಾಯರಿ ಬಜೆಟ್': ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಕೇಂದ್ರ್ ಬಜೆಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ಲಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ 'ಶೇರ್-ಶಾಯರಿ ಬಜೆಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಟಿಕಾ...

ಬಜೆಟ್ 2017: ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸವಾಯ್? ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್?

ಬಜೆಟ್ 2017: ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸವಾಯ್? ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್?

ಪ್ರಸಕ್ತ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಜೆಟ್ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂನಿ ದೆವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂನಿ ಚಡ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೈಲ್ವೆ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್, ಸಿಗರೇಟ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಜೆಟ್...

ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಜೆಟ್': ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಜೆಟ್': ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೋದಿ'ನ್ ಅಭಿನಂದ್ಸಿಲಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಬಜೆಟ್' ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿ'ನ್...

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ 'ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್'

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ 'ಬಜೆಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್'

2017-18'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿತ್ತ ಸಚೀವ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ'ನ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಜೆಟಿಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್...

ಅನುಚಿತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ

ಅನುಚಿತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲೊ

ರಾಜ್ ಭವನ್ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆರೋಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲಾನ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಭವನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪುರುಷ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರುಲ್ಲೆಂ. ರಾಂದ್ಪಾ ಕಾಮ್, ನರ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಧರ್ನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿಂ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲಿ...

ಆಮೆಜಾನಾಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್!

ಆಮೆಜಾನಾಕ್ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್

ಕೆನಾಡಾ ಮುಳಾಚಿ ಇ-ಕೊಮರ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಮೆಜಾನಾ ವಿರೋಧ್ ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ರಾಗಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಲೊಕಾನ್’ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ದಾಖಯ್ಲಾ. ಆಮೆಜಾನಾನ್ 1,491 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಧ್ವಜಾ ತಸಲೆಂಚ್...

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. ‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ...

ಶಶಿ ತರೂರಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಶಶಿ ತರೂರಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ 2 ಮಹಿನೆ ಜಾತಾತ್ ತರ್’ಯಿ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಾಂಚಿ ಬೋಬ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಂ. ತಾಂತುಯಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೆಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ರಾವೊಂಕ್’ಚ್ ನಾಂ. ನೋಟ್ ನಿಷೇಧಾ ವರ್ವಿಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಸ್ತು ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಖಂಚಿಯಿ ಯೋಜನಾ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೇನಾಂ...

ಎಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ!

ಎಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ!

ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ನಾಚೊನ್ ಉಡೊನ್ ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿಂ ವಿಶ್ವಾಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್’ಯಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಆರ್.ಜೆ.ಡಿ ನಾಯಕ್ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್ ಬಿಹಾರಾಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಶಾಸಕಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ

ಶಾಸಕಾಚೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ

ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಶಾಸಕಾನ್ ಎಕಾ ಕರ್ತವ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸಬ್’ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾ ಕಡೆಂ ತರ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್’ಯಿ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಆತಾಂ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೆಲಂಗಾಣಾಚೊ ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಶಾಸಕ್ ರವೀಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್’ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್...

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚುನಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಕ್ಷೆಂತ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಷೆಂತ್ ಆತಾಂ ಫುಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಕ್ಷಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮುಲಾಯಮ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಅಖಿಲೇಶಾಕ್ ಪಕ್ಷಾ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲಾಕ್’ಯಿ ಕಾಡ್ಲಾ...

ಪಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಪಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಾತಾವರಣ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಗಮನ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಚಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಪೇಮಾ ಖಂಡು ಹಾಕಾ ಪಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಪಕ್ಷಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲಾ...

ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರಾಚೊ ರಾಜಿನಾಮೊ

ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರಾಚೊ ರಾಜಿನಾಮೊ

ಆಚರ್ಯಾಂ ರಿತಿನ್ ದಿಲ್ಲಿಚೊ ಗವರ್ನರ್ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆತಾಂ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಸಂಗಿ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಶಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಂಠೊಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ...

ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಚೊ ಖಡಕ್ ಹಿಶಾರೊ

ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಚೊ ಖಡಕ್ ಹಿಶಾರೊ

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಘರ್ ಆನಿಂ ದಫ್ತರಾ ವಯ್ರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾಂನಿ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಝಜಾಚಿ ವೇದಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಾಹಸ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನಾನ್ ವಿವರಿಲಾಂ...

ಮೋದಿಚೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ರಾಹುಲಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿಚೆಂ ಸವಾಲ್

ಮೋದಿಚೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ರಾಹುಲಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿಚೆಂ ಸವಾಲ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಪಿತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲಿಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಾಣೆಂ ರಾಹುಲಾಕ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ‘ಮೋದಿಚೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಉಗ್ಡಾಪಿತ್ ಕರ್ತಾಯ್? ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ...

ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತೀರ್ಮಾನ್

ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತೀರ್ಮಾನ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೊ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾರ್ಖಾನೊ ನಷ್ಟಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ...

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಮಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ 3 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪರಿಹಾರ್!

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಮಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ 3 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪರಿಹಾರ್!

ತಮಿಳ್’ನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 77 ಜಣಾಂಕ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ 3 ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾ ಲೆಖಾನ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಆಕ್ರಮಿ ಆಶೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್

ಆಕ್ರಮಿ ಆಶೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್

ದಸಂಬ್ರಾಚಿ 2 ತಾರೀಕ್ ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ 27 ಆಫೀಸರಾಕ್ ಕಾಳೊ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಆಕ್ರಮಿ ರುಪಾರ್ ದುಡು ವರ್ಗಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ತಾತ್ಕಲಿಕ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೇಂಕ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಒತ್ತಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್...

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್’ಚ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ!

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್’ಚ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ!

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ 17 ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್’ಚ್ ರಾವ್ಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಂತ್ ಸೈನಾಕ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್...

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ...

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಠೀಣ್ ತಾಪಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸೋನಿಯಾಕ್ ವೈರಲ್ ತಾಪ್ ಆಸೊನ್ ಆನಿಂ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ...

ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚ್ಯೆರ್’ಚ್ ಶಾಸಕ್ ಸಭೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ!

ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚ್ಯೆರ್’ಚ್ ಶಾಸಕ್ ಸಭೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ!

ಆಧಿವೇಶನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸರ್ವ್ ಶಾಸಕ್ ಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಬಿಹಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಶಾಸಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಚ್ಯೆರ್’ಚ್ ಸಭೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೆ. ಪಶ್ಚಿಮ್ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾವಾರಿಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಶಾಸಕ್...

ನವ್’ಜೋತ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೆಂತ್

ನವ್’ಜೋತ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೆಂತ್

ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಪಕ್ಷಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನವ್’ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧು ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್ ನವ್’ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಶಾಸಕ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಿ...

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಡಾ. ಅಶೆಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ನ್...

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಉಲಯ್ಲಿ!

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಉಲಯ್ಲಿ!

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾನ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಯಲಲಿತಾಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲಾಯ್ಲಾ...

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್: ನವೊ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೊ

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್: ನವೊ ಬೋಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲೊ

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆ, ವಿಶಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಪಕ್ಷಾಚ್ಯೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾಂಕ್ ಪುಷ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ್ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾವತ್ ಹಾಣೆಂ ನವೊ ವಿವಾದ್ ಉಬೊ ಕೆಲಾ...

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್

ಭಾರತಾಚಿ ವಿದೇಶ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಾಂ. ತಿಕಾ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್...

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ರ್ಯ್ಯಾಲಿಂನಿ ಬಾರ್ ಡಾನ್ಸರಾಂ!

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ರ್ಯ್ಯಾಲಿಂನಿ ಬಾರ್ ಡಾನ್ಸರಾಂ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಕ್ಷಾ ಆತಾಂ ಬಾರಿಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾ, ಸಮಾಜ್’ವಾದಿ ಪಕ್ಷಾಂತ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ಚುನಾವಾ ವೆಳಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್...

ಜಯಲಲಿತಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ!

ಜಯಲಲಿತಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ!

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಆತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಘರಾ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾ. ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿಚ್ ಸುಧಾರ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.