Indian Army

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾನ್ ಪಿ.ಒ.ಕೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ 40 ಆತಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾನ್ ಪಿ.ಒ.ಕೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ 40 ಆತಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಉರಿಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆತಂಕಿನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲವ್ನ್ 18 ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಮಾಂಡೊ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್, ಆತಂಕಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆ ತಶೆಂ...

ಚೀನಾಚೆ 250 ಸೈನಿಕ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್?

ಚೀನಾಚೆ 250 ಸೈನಿಕ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್?

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚೀನಾಚಾ 250 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವೆಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಾಮೆಂಗಾಂತ್ ತೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಚುಕಿನ್ ಭಿತರ್...

6 ಗುಳೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಝಜ್ಲೊಲೊ ವೀರ್ ಜವಾನ್!

6 ಗುಳೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಝಜ್ಲೊಲೊ ವೀರ್ ಜವಾನ್!

ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸುವಿ ತೊಪ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಃಖಿನ್ ದಡ್’ಬಡ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ 6 ಗುಳೆ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಆತಂಕ್’ವಾದಿ ಸಂಗಿ ಝಜ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೀರ್ ಜವಾನಾಚಿ ಕಥಾ ಹಾಂಗಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.