IDF

ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಘಾಯೆಲೊ

ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಘಾಯೆಲೊ

ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂನಿ, ಜೆನಿನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಕೇಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಪೈಪ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಮೊಲೊಟೊವ್ ಕೊಕ್’ಟೇಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜವಾನಾಕ್ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ಘಾಯೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಆತಾಂ ಬೊಂಬಾಚ್ಯೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವಜಯ್ ವ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೆರ್?

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಆತಾಂ ಬೊಂಬಾಚ್ಯೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರಾವಜಯ್ ವ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯೆರ್?

ಅಲೆಪ್ಪೊಂತ್ ವಿರೋಧ್ಯಾಂಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ಪಳವ್ನ್ ಬಶಾರ್ ಆಸ್ಸಾದ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಇರಾನಿಯನ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜ್ಯೆ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಅಲೆಪ್ಪೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೇ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕ್ ಝಜಾಚ್ಯೆರ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾತ್...

ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ

ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಎಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಹಲ್ಲೆಕೊರಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಹಲ್ಲೊ ಆಡಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ (ಮಂಗ್ಳಾರಾ) ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಲಾಗಿ ನೆಬ್ಲುಸಾಂತ್...

2016'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆ (IDF) 41 ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್

2016'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆ (IDF) 41 ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಹಾಚ್ಯೆ 41 ಸೈನಿಕ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಧಿಕೃತ್ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ 15 ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. 9 ಜಣ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾತ್...

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಜವಾನಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಜವಾನಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಲೆಟ್ ಶಾಕೇದಾನ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಆಟರ್ನಿಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಜವಾನಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆತಂಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ದೂರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್, ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಭಿಗಡ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್, ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಭಿಗಡ್ತಾ

ಹಮಾಸ್ ಆತಂಕಿ, ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಳ್ತಚ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಮಾಸಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಫೈಲ್ ಕೆಲೆಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳ್ 8 ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಖೈದ್ ಕರ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳ್ 8 ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಖೈದ್ ಕರ್ತಾ

ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಫೊವ್ಜೆನ್ 8 ಜಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಜೆ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಆತಂಕಿ ಕರ್ತುವಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಬಾತಿಯಾ ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆ ಚಾರ್ ಜಣ್...

ರಾಬ್ಬಿ ಇಯಾಲ್ ಕರೀಮ್ ನವೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ

ರಾಬ್ಬಿ ಇಯಾಲ್ ಕರೀಮ್ ನವೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚೊ ನವೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾಬ್ಬಿ ಇಯಾಲ್ ಕರೀಮ್ ಹಾಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ರಾಬ್ಬಿಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆತಾಂ ಬ್ರಿಗೆಡಿಯರ್ ರೇಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ರಾಬ್ಬಿಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರಾಂಚೊ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಎಕ್ಲೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿನ್, ಹಾತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸುರಿ ಘೆವ್ನ್, ಕಾಲಾಂಡಿಯಾ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಆನಿಂ ರಾಮಲ್ಲಾಹ ಮಧೆಂ ರಿಗೊನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹೊ ಹಲ್ಲೊಕೋರ್, ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಕೆಲೊ ಆನಿಂ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೊ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 9 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ರೇಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 9 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ತಾ

9 ಜಣ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ‘ವಾಂಟೆಡ್’ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಆಯ್ದಾಂ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗ್ಚಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಗಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆನಿಂ ಸ್ಥಳೀಯ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಧಾರಿತ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಧನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಧಾರಿತ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಸಾಧನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ!

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸುಧ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಸಾಧನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಸಲೆಂಯಿ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ವ ಜೀವ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ ವ ಜಖ್ಮಿ’ಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್..

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ 9 ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ 9 ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ 8 ಜಣಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಪೂರ್ವ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಶಿನ್ ಬೆಟ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಜೆನ್ಸಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಮಿಚ್ಯೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಮಿಚ್ಯೆರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ

ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿರಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾರಣ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ಟಾರ್ ಶೆಲ್ಲಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ...

ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವೆಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ 9 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವೆಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ 9 ಜಣಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಗಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆನಿಂ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ 9 ಜಣಾಂಕ್ ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆ 9 ಜಣ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚ್ಯೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಚ್ಯಾನ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯೆರ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಚ್ಯಾನ್ ಫಾಯರಿಂಗ್

ಹರ್ಮನ್ ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಚ್ಯಾನ್, ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಫಾಯರಿಂಗಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಜೀವ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ ವ ಘಾಯೆಂವ್ಕ್’ಯೀ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್,...

ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಮಾಸಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆಡಾಯ್ತಾ!

ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಮಾಸಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆಡಾಯ್ತಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್, ಹಮಾಸಾಂನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಮಾಸಾಂನಿ ಆತ್ಮ್’ಘಾತಿ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್, ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ತಾಂಣಿಂ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಘರ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಘರ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಎಕಾ ಆತಂಕಿನ್ ಜುದೆವ್ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಆತಂಕಿಚೆಂ ಘರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಂಕಿ ಆಮ್ಜದ್ ಆಲಿವಾನ್ ತ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ. ಆತಂಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಜೆನಿನಾಂತ್ ರೈಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ಜೆನಿನಾಂತ್ ರೈಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ!

ಆಯ್ತಾರಾ ಆನಿಂ ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾನ್ ರೈಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಯ್ದಾ ಆನಿಂ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆತಂಕಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಸಿರಿಯಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಸಿರಿಯಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ!

ಸಿರಿಯಾಂತ್ 7 ದಿಸಾಂಕ್ ಝಜ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕರ್ನ್, ಝಜ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೊರ್ಟರ್ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಝಜ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಪರತ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ ವ ಸೀಝ್ ಫಾಯರ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ರಸ್ತೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾ!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳ್ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ರಸ್ತೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾ!

ನಾಗರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಂನಿ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸುಸ್ಸಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತೊ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ. ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಕ್ ವಾಟೆನ್ ಹೆಬ್ರೊನಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣೆಕ್ ಹೊ ರಸ್ತೊ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ...

ಸುರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳಾಚೊ ಜವಾನ್ ಘಾಯೆಲೊ!

ಸುರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾದಳಾಚೊ ಜವಾನ್ ಘಾಯೆಲೊ!

ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ಯಿಟ್ಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಎಕಾ ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಚ್ಯಾ ಜವಾನಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜವಾನ್ ಘಾಯೆಲೊ ಪುಣ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಅಶಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಯೆಶಿವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾರೆದಿ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಯೆಶಿವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾರೆದಿ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್!

ಹಾರೆದಿ ಲೊಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ದಾಖವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸುರಕ್ಷಾ ದಳಾಕ್ ಹಾರೆದಿ ತರ್ನಾಟೆ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾರೆದಿಂಕ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ...

‘ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್’ ವಠಾರಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್

‘ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್’ ವಠಾರಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಭದ್ರತೆ ದಳಾನ್ (ಐ.ಡಿ.ಎಫ್) ರಾತೊರಾತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಂಕ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂಕ್ ವೆಚೊ ಪೈಸೊ ಧರ್ಲಾ. ‘ವಾಂಟೆಡ್’ ಪಟ್ಟೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.