Hassan

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ 19 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ವಜನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಂದಿನಿ, ಬೇಲೂರ್ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್...

ಗಾಂವ್ಟಿ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್ ವಾಗ್ ಪರಾರ್!

ಗಾಂವ್ಟಿ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್ ವಾಗ್ ಪರಾರ್!

ಎಕಾ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗಾಂವ್ಟಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಪೊಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಿಟ್ಟೆ ವಾಗ್ ಗುಡಾ ಭಿತರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ರಾನಾ ಶಿಬಂದಿ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕೆಳಿಂ ಖಾವವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನಾಂತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.