Haryana

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್!

ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್ಲಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್!

ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ನಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯಿ ಮೋಗ್ ಫುಲ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪಳೆಯಾ. 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಮೋಗ್ ಖಿರ್ಲಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್...

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಸಿಸಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ ಹೆಂ ದಾರುಣ್ ದೃಶ್ಯ್

ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಸಿಸಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ ಹೆಂ ದಾರುಣ್ ದೃಶ್ಯ್

ಹರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ರೋಹ್ತಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿನಿಂ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲಾಂ....

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಶೊಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಶೊಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಅಟೊಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವಯ್ರ್ ಸೆಸ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ಬೋವ್ ವ್ಡಡ್ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂಚಿ ದರ್ 34,494/- ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಶೊಕ್ ದಿಲಾ. 2016-17 ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ....

ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ 12 ಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ 12 ಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಪರತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿ ಅಪ್ರಾಧಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಕರ್ನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಬಾರಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ

ಪರತ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಪರತ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಪರತ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿ ಘಡಿತಾಂತ್ ಹರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ರೊಹ್ತಾಕಾಂತ್, ಮೆಹಮ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಖನ್ ಮಜ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಎಕಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂದಾಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಬಹಿರಂಗ್

ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂದಾಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಬಹಿರಂಗ್

ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂದಾ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಕಾಮುಕ್ ಆನಿಂ ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ಎಕಾ ನಟಿಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾಲಾ.

ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ : ಮಂತ್ರಿ ಕಾಂದ ಅರೆಸ್ಟ್

ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ : ಮಂತ್ರಿ ಕಾಂದ ಅರೆಸ್ಟ್

ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರಕಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಲೊ ಕಾಂದ, ’ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತನ್ಖೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಗೀತಿಕಾ ಶರ್ಮಾಚೆಂ Facebook ಕೊಣೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ?

ಗೀತಿಕಾ ಶರ್ಮಾಚೆಂ Facebook ಕೊಣೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ?

ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ಅಕೌಂಟಾಚೊ ಪಾಸ್‍ವರ್ಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೀತಿಕಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಆರೋಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೊಯಲ್ ಕಾಂದಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ತೊ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಎಕ್ಟಿವೇಟ್ ಕೆಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್.

ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂದಾಕ್ ಜಾಮಿನೆವಿಣ್ ವಾರೆಂಟ್

ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂದಾಕ್ ಜಾಮಿನೆವಿಣ್ ವಾರೆಂಟ್

ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಗೀತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೇಸಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯಾಣಾಚೊ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂದ ಹಾಕಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಜಾಮಿನೆವಿಣ್ ವಾರೆಂಟ್ ದಿಲಾಂ. ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರಿಜೆ.

ಗೀತಿಕಾ ಜೀವ್ಘಾತ್: ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಕ್

ಗೀತಿಕಾ ಜೀವ್ಘಾತ್: ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಕ್

ಹರಿಯಾಣಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂಡ, ಗೀತಿಕಾ ಶರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಜಾಮೀನೆ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಹೈಕೋಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲಾ.

ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜೀವ್ಘಾತ್: ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಯಾಗ್

ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜೀವ್ಘಾತ್: ಮಂತ್ರಿ ಮಾಯಾಗ್

ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಗೀತಿಕಾ ಶರ್ಮಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆರೋಪಿ ಹರಿಯಾಣಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾಂಡ, ಆತಾಂ ದಿಸಾನಾ. ಬುದ್ವಾರಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಸಾನಿಂ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾಯ್ ತಾಕಾ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜೀವ್ಘಾತ್, ಹರ್ಯಾಣಾ ಮಂತ್ರಿಚೆರ್ ಕೇಸ್

ಏರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜೀವ್ಘಾತ್, ಹರ್ಯಾಣಾ ಮಂತ್ರಿಚೆರ್ ಕೇಸ್

ಎಂಡಿಎಲ್ ಆರ್ ಏರ್ ಲೈನ್ಸಾಚಿ 23 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮಾಜಿ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಗೀತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ (ದೀಪಿಕಾ) ಜೀವ್ಘಾತ್ ಪ್ರಕರಣಾ ಸಂಬಂಧಿ ಹರ್ಯಾಣಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಂದಾ ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಲಾಖಾಂಚಿಂ ಕಾರಾಂ !

ಹರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ 25 ಲಾಖಾಂಚಿಂ ಕಾರಾಂ !

ಎಕಾ ವರ್ದೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಭುಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಕಾರಾಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.