Haircare

ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಲೆ ವಾಪರಾ!

ಸೊಭಿತ್ ಕೆಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೆರಾಂಚೆಂ ಖೊಲೆ ವಾಪರಾ!

ಹಿಂವೆ ದಿಸಾಂನಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟ್. ತಾಂತುಯಿ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ಕಶೆ ರಾವಂವ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಸ್ತು ವರ್ವಿಂ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯೆ ರಾವಯೆತಾ. ಪೆರಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಕೇಸ್ ಝಡಾನಾಯೆ ತರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯಾ

ಕೇಸ್ ಝಡಾನಾಯೆ ತರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯಾ

ದುದಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡವಳಿಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಝಿಂಕ್ ಆನಿ ಆಯರ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ರಾಂದ್ವಯೊ ಖಾಯ್ಜೆ. ಮಾತೆಂ ಬೋರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.