Georgia

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅತೀ ಕಾಮುಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನ್, ಆಪ್ಣೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಫೋನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.