Friendship

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರಿನಾಕಾತ್

ತುಮಿ ವಳ್ಕೊಂಚಿ ವ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಚಲಿ ಕಿತ್ಲಿಯಿ ಬರಿ ಆಸೊಂದಿ, ತಿ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ತುಕಾ ಕಸಲೊ ಚೆಡೊ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಸಂದ್...

ಮಿತೃತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್

ಮಿತೃತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್

ಮಿತೃತ್ವ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಅಶೆಂ. ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಮಿತೃತ್ವಾಂತ್ ಯೇನಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೈಪುರ್’ಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ಮಿತ್ರ್ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಆನಿಂ ಅನ್ವರ್ ಅಹ್ಮದ್. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಜ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ದೊಗಾಂಯಿ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಎಕೇಕ್...

ಮಿತೃತ್ವ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾ...!

ಮಿತೃತ್ವ್ ಮೊಗಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾ...!

ಮಿತೃತ್ವಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಂಯಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮೋಗ್, ರಾಗ್, ಮಜಾ, ಮಸ್ತಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೋಗ್ ಖಿರ್ಲಾತಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಮಿತೃತ್ವ್ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮೋಗ್ ಖಿರ್ಲೊಂಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಮಿತೃತ್ವಾಂತ್ ಉಲವ್ಣೆ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಪಾಟಿರ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲೆಂ!

ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಪಾಟಿರ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲೆಂ!

ಸರ್ವ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಚೆಡೆ, ಚೆಡ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಚೀನಾಂತ್ ಸಮಾ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಪಾಟಿ ವಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ! ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್...

ಮೊರ್ಣಾಂತ್’ಯೀ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಿತ್ರ್!

ಮೊರ್ಣಾಂತ್’ಯೀ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಿತ್ರ್!

ಮಿತ್ರತ್ವಾಕ್ ಮರಣ್ ನಾಂ. ಮಿತ್ರತ್ವಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್’ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂಬಂಧಾಚ್ಯಾಕೀ ಮಿತೃತ್ವ್ ಮಹಾನ್, ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಬಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಷ್ಟಗಿ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.