Fire Accident

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮನಾಂ ಕರ್ಗಿತಾ. ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಾಲ್ಟಿಮೊರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೀನ್ ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಆವಯ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ 6 ಜಣ್ ಬಲಿ

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ 6 ಜಣ್ ಬಲಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಗೊಂಡಿಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ 6 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ. 15 ಉಜ್ಯಾ ದಳಾಚಿ ವಾಹನಾಂ ಯೇವ್ನ್...

ಕರಾಚಿ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕರಾಚಿ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕರಾಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಲಾಸಿ ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 30 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ರಕ್ಷಣ್ ದಳ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕರಾಚಿ ಷರಹಾಹ್-ಎ-ಫೈಸಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಉಜ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್’ಯಿ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾಂ. ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ತಿರುಚಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತುರಯೂರು ಸ್ಪೋಟಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ 10 ಜಣ್...

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್  ಬಜಾರಾಂತ್ ಉಜೊ

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಉಜೊ

ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮುಂಡ್ಕ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹೊ ಪ್ರದೇಶ್ ದಾಟ್ ಧುಂವೊರಾಂತ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಖಬರ್ ಕಳ್ತಚ್ 33 ಅಗ್ನಿ ನಿಯಂತ್ರಕ್ ಫೌಜಾಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ...

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಗಾಜಿಯಾಬಾದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಹಿಬಾಬಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 13 ಜಣ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಹೆಂ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಕ್...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸದರ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಜೊ, 300 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸದರ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಜೊ, 300 ಘರಾಂ ಭಸ್ಮ್!

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 300’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘರಾಂ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 700 ಲೋಕ್ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾಲಾ. ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಝೊಪಡ್ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತಾಂತ್ 4 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...

ದಾವಣಗೆರೆಂತ್ ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ಉಜೊ!

ದಾವಣಗೆರೆಂತ್ ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ಉಜೊ!

ದಾವಣಗೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 50’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಜಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಿಯಾವ್...

ಶಿವಕಾಶಿಂತ್ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಫುಟೊನ್ 8 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಶಿವಕಾಶಿಂತ್ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಫುಟೊನ್ 8 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಟಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯೆಯಿ ದರ್ಬಾರ್, ಆವಾಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಕರೊಡೊ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪಟಾಕ್ಯೊ ಆನಿಂ ಇತರ್ ದಾರು ಉಜ್ಯಾಕ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಾ ಆನಿಂ ವಾರೆಂ ಪ್ರದುಷಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪಟಾಕ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ಚಲ್ತಾತ್...

ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಕಪ್ ಪೆರೆಡ್ ಮುಂಬಯ್ ಕುಲಾಬಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇಕರ್ ಚೆಂಬರ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತೆ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ (ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ) ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್. 8 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ಇಂಜಿನಾಂ, 6 ಜಂಬೊ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್...

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಒಡಿಶಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. 1,200 ಬೆಡ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ಯು...

ಐ-10 ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ!

ಐ-10 ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ!

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಲೋಧಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ. ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಲೋಧಿ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಐ-10 ಕಾರಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಚಾನಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿರ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಲಾಖಾಂ ಘಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾಂ, ವಾಹನಾಂ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಜೀವ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ. ನಾಯುಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗುಜ್ರಿ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿಂ ಘಡಿಯೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ...

ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಿವೊಚ್ಚ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲೊ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಿವೊಚ್ಚ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಚಿಕ್’ಪೇಟ್, ಬಿ.ವಿ.ಕೆ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ಸ್ ಶೊಪಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹೊ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಕರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಶೆಂ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ...

ಬಸ್ಸಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಲೊ!

ಬಸ್ಸಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಲೊ!

ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೈದಾರಾಬಾದ್ ವ್ಹೆಚ್ಯಾ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಆಕಸ್ಮಿತ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಹುಲ್ಪಾತಾನಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಾಂ...

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘರ್ ಝಳೊನ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘರ್ ಝಳೊನ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಸರ್ ಪಾಷಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೀಜ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಮೆಣಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತೊ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಾತಿಚೊ ಉಜೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್, 5 ಬೈಕಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್...

ಬಸ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ತೆಗಾಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಬಸ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ತೆಗಾಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರ್’ವಾಡ್ ವೆಚ್ಯಾ ‘ವೊಲ್ವೊ’ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ (KA 20 C4543) ಹುಬ್ಳಿ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವರೂರ್ ಲಾಗಿಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ (ಆಜ್) ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 9 ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜೊ ದಿಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೀಟ್ ನಂ. 6, 25, 26...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.